Eldre årbøker på web«...at samle de vigtigste statistiske Oplysninger om de Forholde i vårt Land...»

I 125 år har Statistisk årbok presentert hovedtrekkene i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder. Nå er årbøker fra hvert tiende år helt tilbake til 1880 tilgjengelige på ssb.no.

Hvor stor var befolkningen i Bergen i 1875? Hva var den vanligste dødsårsaken i 1908? Hvor mange biler fantes det i Østfold i 1928? Og hva var rasjonenes størrelse for forskjellige matvarer i perioden september 1939 til oktober 1942? Siden første årgang i 1980 har det blitt publisert rundt 38 000 årboktabeller med tall om likt og ulikt fra alle områder av samfunnslivet.

Formålet med Statistisk årbok finner vi i første utgave. «Hensigten med nærværende Aarbog er i en noenlunde let overskuelig Tabelform at samle de vigtigste statistiske Oplysninger om de Forholde i vort Land, som man overhovedet besidder brugbare Materialier til ad statistisk Vei at belyse.» stod det å lese i forordet til Statistisk aarbog for Kongeriget Norge. Første aargang. 1880. I denne første utgaven kunne folk blant annet lese at Fladeinholdet for Riget i 1875 var 318 195 ¤ Kilometer (km2), at folketallet i Kristiania var 94 869 personer, at det var registrert 4 568 Sindssvage (Idioter ikke medregnede), at 825 mennesker druknet og at 123 951 personer var avhengig av fattigstøtte.

Den aller første årboka kom i 1879 og var på fransk og i så måte neppe ment for den store allmenheten. I 1886 ble for øvrig den franske og den norske utgaven slått sammen. Under den annen verdenskrig krevde den tyske okkupasjonsmakten at den franske teksten skulle byttes ut med tysk, noe «Byrået ikke ville medvirke til, og utarbeidelsen av årboka ble derfor sabotert» (Statistisk årbok 1943-1945). Men i 1952 var det slutt med at årboka hadde parallelltekster på fransk, det året kom Statistisk årbok for første gang med engelsk tekst. Fra 1996 har det blitt utgitt egne engelske versjoner av årboka. I 1996 var kanskje allikevel den største forandringen at årboka - i sin helhet - ble gjort gratis tilgjengelig i elektronisk versjon på Internett.


Årboka reflekterer samfunnsendringene

En typisk formulering fra forordene i Statistisk årbok er: «Ellers er som vanlig noen av de tidligere tabeller sløyfet eller innskrenket for å skaffe plass til en del nye og til utvidelser av eldre tabeller. Noen tabeller er dessuten omarbeidd.» (Statistisk årbok 1960) Deretter følger gjerne en oppramsing av nye og utgående tabeller. På denne måten reflekterer årboka samfunnet; den forandrer seg langsomt, i takt med endringer i samfunnet og behovet for ny statistikk. Samfunnsendringene reflekteres også i begrepsbruken; «Fostermord» er blitt til «svangerskapsavbrott» og «idioter» til «åndssvake» og «psykisk utviklingshemmede», for å ta noen eksempler.

Som del av prosjektet «Digitalisering av eldre norsk statistikk» er årbøkene fra 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 og 1990 gjort elektronisk tilgjengelig på Internett i PDF-format. De er scannet med OCR-gjenkjenning slik at teksten er søkbar. I tiden framover vil stadig flere av de eldre statistikkpublikasjonene på lignende vis bli tilgjengelige på ssb.no/histstat/.


Mer informasjon: Bjarte Mellemstrand, tlf. 21 09 47 78 og Ragnhild Rein Bore, tlf. 21 09 42 74.


Kilder:

Statistisk årbok (1880 - 2005)

Historisk statistikk

Statistisk årbok 2001: «Statistisk årbok 1880-2001: Et flaggskip lastet med tall»