Nye tall fra varehandelsindeksen viser ingen endring i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i juni.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for mars 2020 og påfølgende måneder.

Vekst for dagligvarer

- Etter fire måneder på rad med nedgang økte dagligvarebutikkene det sesongjusterte omsetningsvolumet med 1,1 prosent i juni. Økningen kommer på tross av uvanlig høy prisvekst for matvarer, med det er viktig å huske på at omsetningsvolumet for matbutikker fortsatt ligger litt lavere enn før pandemien, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Tall fra konsumprisindeksen viser at matvareprisene økte med 2 prosent fra mai til juni og at de nå er 5,6 prosent høyere enn for ett år siden.

- De andre næringene hadde for det meste en stabil utvikling. Svak nedgang i enkelte næringer veide opp for økningen i dagligvarehandelen og førte til uendret omsetningsvolum for detaljhandelen totalt, sier Anders Falla Aas.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Økning for eurosonen og nedgang for Norge i mai

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Eurosonen: Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra april til mai 2022 på 0,2 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en nedgang på 0,9 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 0,2 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 0,8 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette førte til at handlemønsteret fra mars til tiltakene ble opphevet i februar 2022 var annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen ble gjort på en slik måte at tall fra og med krisen inntraff til tiltakene ble opphevet ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, ble dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og alle måneder til og med mars 2022 som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet i denne perioden og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre i perioden mars 2020 til og med mars 2022. Trendtallene i denne perioden vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.