Nye tall fra varehandelsindeksen viser en marginal oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i september.

– Tross en liten økning de siste to månedene har trenden vært nedadgående de siste kvartalene. Fra toppnivået tidlig under pandemien har omsetningsvolumet falt fra rekordhøye nivåer ned mot nivået før pandemien, sier seniorrådgiver Marius Bergh.

Det var små endringer i det sesongjusterte volumet for de ulike næringene i detaljhandelen i september. 

– Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger var med en økning på 1,3 prosent blant næringene med størst økning fra august til september, sier Marius Bergh.

Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger økte med 0,7 prosent. I den gruppen var byggevarehandel blant næringene som trakk mest opp.

For butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger var det en nedgang i omsetningsvolumet på 3,6 prosent fra august til september.

– En stor aktør her er Vinmonopolet, og deres salgstall for september viser en forventet nedgang i takt med gjenåpningen av samfunnet etter pandemien, sier Marius Bergh.

 

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

 

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Nedgang for 3. kvartal

For 3. kvartal i alt var det en nedgang i sesongjustert volum i detaljhandelen på 2,0 prosent sammenlignet med andre kvartal. Før nedgangen i tredje kvartal falt omsetningsvolumet med 1,2 prosent i andre kvartal og 1,6 prosent i første kvartal. Utviklingen i de sesongjusterte kvartalstallene viser at det har vært en sammenhengende nedgang siden toppen i 2. kvartal 2021.

– Den nedadgående trenden de siste kvartalene henger i stor grad sammen med gjenåpningen av samfunnet med avvikling av reiserestriksjoner og at man i større grad spiser på restauranter og kantiner, sier Marius Bergh.

Svak nedgang for eurosonen og oppgang for Norge i august

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra juli til august 2022 på 0,3 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en oppgang på 0,6 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 0,6 prosent mens det i Danmark var uendret fra juli til august.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.