Nye tall fra varehandelsindeksen viser en marginal oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i februar.

– Dagligvarehandelen bidro til å dempe oppgangen i februar. For denne næringen var det en nedgang på 2,2 prosent i sesongjustert omsetningsvolum, etter en oppgang i januar, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

– Den forhåndsvarslede prisøkning på mat fra 1. februar kan ha bidratt til noe forskyvning av handel fra februar til januar, legger han til. 

Gjennomsnittet for omsetningsvolumet dagligvarehandelen i siste 3-måndedersperiode var 0,7 prosent lavere enn foregående 3-måndeders periode, som var september – november 2022.

– Nok en gang var dagligvare blant næringene som bidro mest ned, slik den også har gjort i flere av månedene etter at samfunnet åpnet opp etter pandemien, sier Marius Bergh.

Av næringer som bidro mest til oppgangen var "annen butikkhandel i spesialforretninger", hvor det var en oppgang på 2 prosent sammenlignet med sesongjustert volum i januar. Det var særlig undergruppen butikkhandel med klær som stod for den veksten.

Detaljhandel med drivstoff var også blant næringene som bidro mest til å heve det samlede omsetningsvolumet for detaljhandel, med en oppgang på 2,2 prosent.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Ser vi på 12-månedersendringen i kalenderjustert volum har det vært en nedgang for de fleste næringene i detaljhandelen - utenom butikkhandel med klær, som har økt drøye 10 prosent fra februar i fjor til februar i år.

Klesbutikkene hadde tidvis betydelig redusert omsetning under pandemien, som nærmet seg slutten i februar i fjor. 12. februar 2023 fjernet regjeringen nesten alle koronatiltak.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Oppgang for både eurosonen og Norge i januar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra desember 2022 til januar 2023 på 0,3 prosent. Tall for Norge i samme periode viste en oppgang på 1,3 prosent. I våre naboland Danmark og Sverige var det en oppgang på henholdsvis 1,5 og 0,4 prosent fra desember til januar.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2023. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.