Sesongjustert Omsetningsvolum: Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges. for detaljhandel i februar gikk marginalt opp 0,1 prosent, mens det var uendret fra desember til januar. 

– Detaljhandelen samlet sett er tilnærmet uendret fra januar til februar. Dagligvare trakk volumet mest opp i februar. Samtidig opplevde man en uvanlig prisnedgang for denne næringen ifølge konsumprisindeksen, sier seniorrådgiver Marius Bergh i Statistisk sentralbyrå.

– Det var relativt små endringer for de ulike næringene i detaljhandelen i februar. Blant næringene som trakk mest ned for sesongjustert volum i februar var butikkhandel med sportsutstyr, sier Bergh. 

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2021=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt

Ser vi på siste tremånedersperiode (desember 2023 - februar 2024) sammenlignet med foregående tremånedersperiode var det her en nedgang på 0,6 prosent for omsetningsvolumet i detaljhandelen.

Det siste året viser en relativt flat trend for omsetningsvolumet i detaljhandelen. Fra februar 2023 til februar 2024 var det en liten nedgang på 0,3 prosent i kalenderjustert omsetningsvolum. 

Oppgang for samlet varehandel i februar

Det var relativt små endringer også for varehandelen samlet, med en oppgang på 0,3 prosent fra januar til februar 2024, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum. Oppgangen skyldes i hovedsak vekst på 3,0 prosent i handel med motorvogner, mens engroshandel gikk ned 0,2 prosent. 

Eurosonen omtrent uendret i januar

Tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viste at landene i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en liten oppgang på 0,1 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra desember 2023 til januar 2024. Sverige hadde en oppgang på 0,5 prosent i januar, mens Danmark hadde en oppgang på 0,6 prosentpoeng. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2021=100), sesongjusterte tall

Fra og med publiseringen av januarindeksen er referanseåret endret til 2021=100. Inntil desember 2023 var referanseåret 2015=100.

Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.