KPI steg 0,2 prosent fra januar til februar. Sammenlignet med februar i fjor, det vil si tolvmånedersveksten i KPI, var prisene 4,5 prosent høyere. Dette er andre måned på rad med fall i tolvmånedersveksten, som i februar var 0,2 prosentpoeng lavere enn i januar.

Prisutviklingen på matvarer var en viktig bidragsyter til at tolvmånedersveksten avtok. Matprisene falt med 0,7 prosent fra januar til februar, mens de økte på samme tidspunkt i fjor.

– Det er svært uvanlig at prisene på matvarer faller i februar. Vi har ikke målt nedgang i matprisene i februar måned siden 2001, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Februar og juli har tradisjonelt vært månedene hvor matvareprisene stiger mest, i forbindelse med forhandlinger mellom dagligvarebransjen og leverandørene. Aktører i bransjen har det siste året antydet at de ønsker å gå vekk fra det særnorske forhandlingssystemet. Videre lanserte dagligvarekjedene en rekke prisfrys- og priskutt-kampanjer på nyåret. Disse kampanjene fikk ikke umiddelbart den store effekten, da matprisene gikk opp 1,6 prosent i januar i år.

– Vi ser nå ganske klare spor fra dagligvarekjedenes kampanjer. Uvanlig mange matvarer hadde en flat prisutvikling fra januar til februar, samtidig som enkelte tilbudskampanjer trakk matprisene samlet sett ned, sier Espen Kristiansen.

Til tross for fallende priser den siste måneden, var matprisene fortsatt 6,3 prosent høyere i februar i år enn de var for ett år siden.

 Matvareprisene fortsetter å være den viktigste årsaken til at den samlede prisveksten holder seg høy, sier Espen Kristiansen.

Matvaregruppene som har steget mest i pris siden februar i fjor er frukt, fisk og sjømat samt brød og kornprodukter.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Avtakende vekst i KPI-JAE

Fra januar til februar steg KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., med 0,4 prosent. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE i februar var 4,9 prosent, mens tilsvarende vekst i januar var 5,3 prosent.

 Vi må tilbake til august 2022 for å finne en tolvmånedersvekst i KPI-JAE under 5 prosent. Selv om prisveksten er avtakende, står vi fortsatt i en situasjon med høy prisvekst historisk sett, sier Espen Kristiansen.

I tillegg til matvarene var prisene på fergetransport og møbler med på å ta tolvmånedersveksten ned. Prisene på passasjertransport i båt var 19,0 prosent lavere i februar i år sammenlignet med februar i fjor. Denne nedgangen forklares av regjeringens utvidelse av tiltak for å innføre gratis ferge til øyer og samfunn uten veiforbindelse.

Fallet i tolvmånedersveksten i KPI-JAE fra januar til februar er sterkere enn det er i KPI. De to viktigste grunnene til dette er at tolvmånedersveksten for både drivstoff og elektrisitet inkludert nettleie er høyere i februar enn i januar. Disse varene er ikke med i KPI-JAE.

I fjor var det en prisnedgang på drivstoff fra januar til februar, mens drivstoffprisene steg i samme periode i år. Strømprisene falt fra januar til februar i år, men ikke like mye som i samme periode i fjor. Disse varene dempet dermed fallet i tolvmånedersveksten til KPI, men påvirker ikke KPI-JAE.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Strømpriser ned, drivstoff opp siste måned

Prisutviklingen fra januar til februar varierte mye mellom ulike vare- og tjenestegrupper. Totalt sett var det en samlet vekst i KPI på 0,2 prosent.

Lavere priser på elektrisitet og restauranttjenester var, i tillegg til matvareprisene, med på å dempe prisveksten i februar.

Blant varegruppene hvor prisene økte fra januar til februar var noen av de viktigste biler og drivstoff. I begge disse varegruppene gikk prisene ned i årets første måned. I februar økte derimot prisene på biler med 1,7 prosent, mens prisene på bensin og diesel økte med henholdsvis 6,9 og 8,7 prosent.

– I et historisk perspektiv, ser vi nå tendenser til tettere sammenheng mellom prisene på råolje og drivstoff. Der vi tidligere så et etterslep i oljeprisenes utslag i drivstoffprisene, har vi de seneste årene sett tegn til at bevegelser i råoljeprisen slår raskere og tydeligere ut i drivstoffprisene, sier Espen Kristiansen.

Videre økte prisene på blant annet klær og audiovisuelt utstyr fra januar til februar. Flere av disse varene steg i pris etter å ha vært på tilbud i januar.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Februar 2023 - Februar 2024

I januar økte terskelverdien for å utløse direktestøtte per kilowattime til 73 øre (ekskl. merverdiavgift) fra 70 øre. Strømstøtteordningen er rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen overstiger 73 øre/kWh, dekker staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Støtten baseres på gjennomsnittlig pris per time i det prisområdet husholdningen tilhører, og gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

I januar til og med mars innføres en lavere alminnelig sats for el-avgiften. Fra april og ut året 2024 gjelder alminnelig sats. Begge øker sett i forhold til satsene for tilsvarende perioder i 2023 (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.

Les mer om regjeringens strømtiltak her (regjeringen.no)