Nye tall fra varehandelsindeksen viser en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i august. Tross økningen denne måneden har trenden vært nedadgående. Fra toppnivået tidlig under pandemien har omsetningsvolumet falt fra rekordhøye nivåer mot nivået før pandemien.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Dagligvarer trakk opp

– Det største bidraget til den samlede veksten kom denne måneden fra dagligvarebutikker. Selv om det ble oppgang denne måneden ligger fortsatt det sesongjusterte omsetningsvolumet til dagligvarebutikkene noe lavere enn før pandemien, sier Anders Falla Aas, rådgiver i SSB.

Tall fra konsumprisindeksen viser at prisene på matvarer falt med 1,1 prosent fra juli til august, men de er hele 10,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Salg av byggevarer bidro også på oppsiden denne måneden. Utover vekst i de to nevnte næringene var det kun mindre endringer i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra juli til august.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Svak økning for eurosonen og nedgang for Norge i juli

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra juni til juli 2022 på 0,3 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en nedgang på 2 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 0,5 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 0,3 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.