Nye tall fra varehandelsindeksen viser en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i mars. Med unntak av dagligvare og alkohol som trakk ned, var det oppgang for flere av næringene i detaljhandelen i mars.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Kraftig økning for byggevarer…

Butikker med salg av byggevarer opplevde betydelig økt omsetning i mars, og bidro til mye av oppgangen i detaljhandelen. Konsumprisindeksen (kpi) viser liten prisendring fra februar til mars i år for «Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig» så det var volumene som økte mye for denne næringen i mars.

– Etter store prisøkninger det siste året på byggevarer har nok mange kunder blitt oppmerksomme på varslede prisendringer, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

De store byggevarehusene forhåndsvarslet nye relativt store prisøkninger 1. april i år som nok har bidratt til økt omsetningsvolum i forkant av dette. Prisøkningene skyldes i stor grad internasjonale forhold med knapphet på varer og ubalanser som følge av blant annet barkebiller i Canada, koronapandemien og krigen i Ukraina.

…og klær

Betydelig økt salg av klær bidro også mye til oppgangen i detaljhandelen i mars. Butikkhandel med klær har vært en av næringene i detaljhandelen som har slitt mye i perioder med nedstengning under pandemien.

– Etter et par måneder med relativt lav omsetning i starten av 2022 økte omsetningsvolumet betydelig i mars og var hele 27 prosent høyere enn i mars 2019, viser kalenderjusterte volumtall. Sammenlignet med mars i 2020 og 2021 var det hele 161 og 86 prosent høyere, så svingningene er betydelige, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Nedgang for dagligvare og alkohol

I tråd med en forventet reversering av en del av utviklingen under pandemien var det en nedgang i omsetningsvolumet for dagligvarebransjen og butikksalg av alkohol i mars. For disse næringene har det vært nedgang de siste to månedene, viser sesongjusterte volumtall. For nærmere detaljer om alkoholsalget se Vinmonopolets salgstall.

– Det kalenderjusterte omsetningsvolumet for dagligvarebutikkene lå i mars 2022 kun 0,9 prosent over nivået for mars 2019, og er dermed omtrent tilbake til nivået fra før pandemien, sier Marius Bergh

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Liten oppgang for eurosonen og nedgang for Norge i februar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra januar til februar 2022 på 0,3 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en nedgang på 1,1 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 0,6 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 0,9 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene her. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.