Nye tall fra varehandelsindeksen viser en betydelig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i juli. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av fortsatt liten grensehandel og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sterk volumnedgang for salg av byggevarer

Det desidert største bidraget til nedgangen i omsetningsvolumet i detaljhandelen i juli kom fra butikker med salg av byggevarer. Kraftig prisvekst på trelast er med på å presse prisene i denne næringen opp, og konsumprisindeksen viser en prisøkning fra juli 2020 til juli 2021 på 44 prosent for «Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig». Denne prisveksten fører til at selv om månedsomsetningen til salg av byggevarer kun har en moderat nedgang fra juli 2020 viser den prisjusterte volumindeksen en kraftig nedgang.

Det var også et fall for netthandelen denne måneden, som hadde en nedgang på 11 prosent i sesongjustert volum. Nivået på omsetningsvolumet i netthandelen er fortsatt langt høyere enn det var før koronapandemien traff Norge i mars 2020, men har falt betydelig siden toppnoteringen i april 2021.

På den andre siden var det en oppgang i salg av drivstoff. Sesongjustert omsetningsvolum for denne næringen er opp 6,5 prosent fra juni til juli 2021, til tross for en økning i prisene på bensin og diesel i samme periode ifølge konsumprisindeksen. Oppgangen i denne næringen kan skyldes at mange fortsatt valgte å feriere i Norge i år og har brukt bilen som fremkomstmiddel. Det var også en økning i salget av klær i juli, som var hardt rammet av stengte butikker og kjøpesentre i begynnelsen av 2021.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Kalenderjustert omsetningsvolum for detaljhandelen totalt er ned 4,1 prosent i juli 2021 sammenlignet med tilsvarende måned året før.

Økning for eurosonen i juni men svak nedgang i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta. samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra mai til juni 2021 på 1,5 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en svak nedgang på 0,1 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 0,4 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på 1,9 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. I første omgang publiseres verdiindekser for 45 og 46 i Statistikkbanken, men i de kommende månedene vil volumindekser og sesongjusterte tall for nye næringer også bli publisert. Les mer om endringene her. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.