Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021

Publisert:

På grunn av svært strenge reiserestriksjoner i 1. kvartal 2021 har SSB for få observasjoner til å kunne beregne handlebeløp fra kvartalets datamateriale. Grensehandel for dette kvartalet er estimert basert på handlebeløp per tur for tidligere kvartaler i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021.

For å håndtere koronapandemien og stanse spredningen av muterte virusvarianter innførte regjeringen strengere reiserestriksjoner både til og fra Norge i 1. kvartal i år. Som følge av dette oppga svært få av personene som ble intervjuet at de hadde grensehandlet i 1. kvartal i år. Tall for antall dagsturer kunne beregnes basert på den ordinære metoden for grensehandelsstatistikken. Datagrunnlaget hadde imidlertid for få observasjoner til å kunne estimere handlebeløp basert på datamaterialet for 1. kvartal 2021 alene.

Se artikkelen Slik måler SSB grensehandelen for mer informasjon om hvordan grensehandelsstatistikken produseres.

Slik har SSB beregnet grensehandelsbeløp i 1. kvartal 2021

Antall dagsturer til utlandet er beregnet til 39 000 og samlet grensehandel er estimert til 20 millioner kroner i 1. kvartal 2021. Tall for antall dagsturer er beregnet basert på datamaterialet som foreligger for 1. kvartal 2021, mens handlebeløpet er estimert basert på gjennomsnittlig handlebeløp per tur for 2., 3. og 4. kvartal 2020 i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021. Tall for grensehandelsbeløp er derfor svært usikkert og må tolkes med forsiktighet.

Marginal grensehandel under koronapandemien

I firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2020 til og med 1.kvartal 2021 ble det foretatt om lag 360 000 dagsturer til utlandet. Alle kvartalene i denne perioden var preget av strenge reiserestriksjoner. Sammenlignet med den foregående firekvartalsperioden, da det ble gjennomfør 8,7 millioner dagsturer, gir dette en nedgang i antall turer på 95,8 prosent.

Nordmenn brukte om lag 320 millioner kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2020 til og med 1. kvartal 2021 mot 13,8 milliarder kroner i den foregående firekvartalersperioden. Dette gir en nedgang på hele 97,7 prosent. Som beskrevet over er handlebeløpet for 1. kvartal 2021 estimert av SSB og grensehandel for den siste firekvartalersperioden er derfor mer usikkert enn for tidligere perioder og må tolkes med forsiktighet.

Kontakt