Banner med bilde og tittel

Korona i Norge og EU

Hvordan gikk det? korona: norge og eu

Ingress

Koronatiltakene som ble innført i mars 2020 er nå fjernet eller trappet ned i europeiske land. I statistikken for de to siste årene kan vi dermed lese av hvordan pandemien alt i alt påvirket oss, på en rekke felter. Hvor godt gikk det? Hvordan klarte Norge seg i forhold til landene rundt oss? Her ser vi hva tallene kan fortelle oss om koronatiden i Norge og i EU.

Ser du etter sammenligninger av nordiske land? Se vår rapport om Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien.

Oppdatert: 2. mars 2022

Dødsfall

Overdødelighet

Prosentvis endring i dødsfall fra gjennomsnittet for hver måned i årene 2016-2019

Færre dødsfall i Norge

Koronatiltakene ble innført for å hindre ukontrollert spredning av viruset i befolkningen, noe som sannsynligvis ville ført til et svært høyt antall dødsfall. Etter to år skiller Norge seg ut fra de fleste andre land med færre dødsfall enn normalt gjennom store deler av perioden. I februar 2021 lå antallet dødsfall hele 10,5 prosent lavere enn gjennomsnittet for måneden mellom 2016 og 2019.

Les mer: Dødsfall uke for uke fra 2010 til 2022

Økonomi

Vekst i BNP

Endring fra kvartalet før

Mindre svingninger i Norge

Koronatiltakene førte til store begrensninger for samfunnslivet, noe som hadde alvorlige konsekvenser for økonomien verden over. I likhet med de fleste andre land hadde Norge en nedgang i BNP i første og andre kvartal i 2020. Imidlertid var effekten mindre dramatisk enn for EU. I kvartalet etter, hadde EUs BNP et tilsvarende større hopp opp igjen.

Les mer: Sterk gjeninnhenting i norsk økonomi i 2021

Arbeidsledighet

I andel av arbeidsstyrken

Noe større økning i norsk arbeidsledighet

Norge har et lavere arbeidsledighetsnivå enn EU, men ledigheten vokste mer markant hos oss enn i Europa da koronatiltakene slo inn. Nå er ledigheten både i Norge og EU tilbake på nivået fra før pandemien.

Les mer: Antall langtidsledige på samme nivå som før pandemien

Næringsliv

Konkurser

Indeks. 2015=100

Nedgang i konkurser

Både i Norge og EU sank antallet konkurser da koronatiltakene kom. I Norge har nivået bare fortsatt å falle, med et foreløpig bunnpunkt i tredje kvartal 2021. I EU sank tallet fortere, og fra et lavere nivå, men har vokst noe siden koronatiltakene først ble innført. Både i Norge og EU er nivået fortsatt godt under tallet fra 2015.

Les mer: Statistikken Opna konkurser

Etableringer av nye foretak

Indeks. 2015=100

Forbigående nedgang i nyetableringer i EU

I Norge førte koronatiltakene i liten grad til en endring i antallet som etablerte nye foretak. I EU, derimot, gikk antallet nye foretak kraftig ned da pandemien traff. Det kom imidlertid fort opp igjen til et normalt nivå.

Les mer: Statistikken Føretak

Industriproduksjon

Endring fra måneden før

Veksten i norsk industriproduksjon lite berørt

I EU gikk industriproduksjonen kraftig ned da pandemien kom, men hadde en tilsvarende kraftig innhenting igjen kort tid etterpå. I Norge har nivået på produksjonen vært lite berørt av pandemitiltak.

Les mer: Sterk produksjonsauke i industrien i 2021

Handel

Detaljhandel

Endring fra måneden før. Inkluderer ikke detaljhandel med biler og andre motorvogner.

Detaljhandelen opp i Norge

Koronatiltakene ga en kraftig nedgang i handelen i EU i starten av pandemien, mens handelen i Norge i hovedsak gikk opp. Samtidig ble grensehandelen redusert nesten til null i Norge.

Les mer: Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

Reiser

Overnattinger på hotell, campingplasser og lignende

Endring fra samme måned i 2019

Kraftig nedgang i reiser

Vi har reist mye mindre under pandemien enn vi gjorde før. Nedgangen i overnattingsdøgn som ble solgt har vært noe mindre i Norge enn i EU, men like fullt markant. Ved utgangen av 2021 var tallet for Norge rundt normalen fra før pandemien, mens EU fortsatt henger noe etter.

Les mer: Litt meir reisevilje i pandemiens andre år

Kommersielle flyvninger

Endring fra samme måned i 2019

Fly på bakken

Etter at det våren 2020 ble nærmest umulig å fly mellom land, ble antallet flyvninger drastisk redusert. Med lettelser i pandemitiltakene er tallet nå på vei opp, men fortsatt ligger det godt under nivået fra 2019.

Les mer: 2 millioner flypassasjerer i januar

Strømforbruk

Forbruk av elektrisitet

Endring fra tilsvarende måned med lavest forbruk i perioden 2016-2019

Strømbruk i Norge lite påvirket

Mens koronatiltakene var på det strengeste, var det et merkbart lavere strømforbruk i EU. På tross av lange perioder med hjemmekontor, ser vi ingen tilsvarende effekt i Norge. Hos oss avhenger strømbruken i større grad av vintertemperaturene.

Les mer: Statistikken Elektrisitet