Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
Statistikk over alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
Statistikken viser velgernes atferd ved lokalvalg, for eksempel partivalg etter kjønn, alder og utdanning.
Personer med stemmerett
Statistikken viser antall stemmeberettigede etter kjønn, alder osv. ved stortings,- kommunestyre- og fylkestingsvalgene
Valgdeltakelse
Statistikken viser valgdeltakelse i stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalgene.
Valgkampbidrag
Statistikk over bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår.
Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget
Statistikken viser valgresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 14 av 14
 1. Lavere valgdeltakelse blant innvandrere

  Personer med innvandrerbakgrunn er en økende velgergruppe. Velgere med innvandrerbakgrunn stemmer i langt lavere grad enn den øvrige norske befolkningen. Historisk sett har Arbeiderpartiet mottatt flest stemmer fra personer med innvandrerbakgrunn, men dette bildet er i endring. Andelen representanter med innvandrerbakgrunn i norske kommunestyrer er fortsatt rundt 3 prosent til tross for at andelen blant velgere men innvandrerbakgrunn øker.

 2. 4 av 10 byttet parti

  41 prosent av velgerne som stemte i 2019 byttet parti ved kommunestyrevalget i 2023. Høyre og Frp mobiliserte mange hjemmesittere, også blant førstegangsvelgere var Frp og Høyre populære.

 3. Velgere og velgeroverganger ved kommunestyrevalgene 2019 og 2023

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ble gjennomført 11. september 2023. Det var valg til 357 ulike kommune- og bystyrer, samt 14 fylkesting. Denne rapporten handler kun om kommunestyrevalget for hele landet under ett.

 4. Flere kvinnelige ordførere

  Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene. Etter det siste kommunevalget i 2023 er nå nær 37 prosent av landets ordførere kvinner, en økning på 1,3 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

 5. Nær halvparten av velgerne stemte på forhånd

  Tidligere har vi sett at gjerne MDG, SV og Rødt sine velgere er ivrige til å forhåndsstemme. I årets valg var også de fleste av Høyres velgere tidlig ute.

 6. Valgdeltakelsen økte blant de eldste

  Samlet sett gikk valgdeltakelsen ned med rundt 2 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget for fire år siden. For de fleste grupper er det en nedgang i deltakelsen. Men for de eldste og unge menn under 25 år uten innvandrerbakgrunn gikk imidlertid valgdeltakelsen litt opp.

 7. Kraftig økning i andelen som forhåndsstemmer

  I de siste valgene er det en økning i andelen som velger å forhåndsstemme. Det er flest kvinner, samt de yngste og eldste som stemmer før valgkampen er over.

 8. Flere kvinner på toppen av listene

  Først etter valget 11. september vet vi hvordan kjønnsbalansen i kommunestyrer og fylkestingene blir. Men ut fra statistikken over kandidatene som stiller på listene er det visse ting som tyder på at kjønnsforskjellene blir litt mindre.

 9. Større andel eldre velgere

  Antallet eldre velgere blir flere, antallet førstegangsvelgere blir færre, men det er forskjeller mellom kommunene.

 10. Litt færre kvinner blant kandidatene

  53 300 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 260 kvinner. Andelen er litt lavere enn ved valget for fire år siden.

 11. Ulike innsamlingsmåter i Velgerundersøkelsen 2019

  Formålet med dette notatet er å beskrive effekten av innsamlingsmåte (modus) på estimatene fra Lokalvalgsundersøkelsen 2019

 12. Innvandrere og kommunestyrevalget 2019

  SSB har siden 1983 gjennomført manntallsundersøkelser for å måle valgdeltakelsen blant innvandrere. Ved de første valgene omfattet dette bare utenlandske statsborgere, fra 1995 omfatter det også norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Ved valget i 2019 har SSB for første gang et heldekkende register over valgdeltakelsen til alle stemmeberettigede.

 13. Kjønn eller klasse – hva avgjør stemmegiving?

  Hva folk stemmer i politiske valg avhenger både av deres preferanser og deres inntekt.

 14. Velgerundersøkelsen 2019

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble gjennomført midt under Kommune- og regionreformen. Stortinget vedtok i 2017 å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Faktasider