I følge tall for utenrikshandel med varer endte på 40 milliarder kroner i april. Dette er fortsatt et høyt nivå etter toppnoteringen i mars. I tillegg økte både olje- og gasseksporten fra året før, slik at totaleksporten endte på 82 milliarder kroner. Endringsratene siden april i fjor er sterkt preget av at verdien på både eksport og import var lave for tolv måneder siden. Importen steg med 17,3 prosent fra i fjor og beløp seg til 65 milliarder kroner. Alt i alt resulterte dette i et på 17 milliarder kroner, en svekkelse på 32,0 prosent fra måneden før.

Figur 1. Handelsbalansen

Fortsatt høy råolje- og naturgasseksport

Råoljeeksporten for april 2021 endte på 24,5 milliarder kroner. Dette er nesten 150 prosent mer sammenlignet med samme måned i fjor - men ned 11,6 prosent fra mars 2021. Økningen skyldes utelukkende høyere oljepris i årets april - 531 kroner fatet mot 217 kroner fatet i fjor, da prisen var på sitt laveste etter utbruddet av koronapandemien. Det ble utført 46,2 millioner fat råolje i april, som er omtrent likt som i samme måned i fjor.

Naturgass til en verdi av 17,5¹ milliarder kroner ble eksportert i april 2021. Dette er nær en tredobling fra samme måned i fjor, men likevel ned 14,5 prosent fra forrige måned. Årsaken til oppgangen er hovedsakelig høyere priser sammenlignet med fjoråret. Det ble ført ut 9,1 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform, som er 6,7 prosent mer enn samme måned i fjor.

muh-2021-05-18-02.png

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Høy fastlandseksport

Fastlandseksporten beløp seg til 40 milliarder kroner i april. Dette er mer enn 20 prosent lavere enn rekorden fra mars, men fortsatt på et høyt nivå historisk sett. Høye priser på våre eksportvarer er en viktig forklaring.

Fisk til en verdi av 8,2 milliarder kroner ble eksportert i april, en økning på 5,2 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Prisen på laks, som er spesielt betydningsfull for fiskeeksporten, har styrket seg betraktelig gjennom 2021, og har de siste 7 ukene vært høyere enn tilsvarende uker for 2020. Eksporten til viktige markeder som Frankrike og Italia er også betydelig høyere så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Skreifiske pågår i perioden 1. januar til 30. april. I løpet av denne perioden er det i år eksportert skrei til en verdi av nesten 200 millioner kroner. Dette er en nedgang på nesten 30 prosent fra samme periode i 2020. Årsaken er både lavere volum og priser.

Vi eksporterte for over 6 milliarder kroner i april 2021. Utførselen av utgjorde med 3 milliarder kroner halvparten av dette. Kombinasjonen av høy pris og høyt volum gjorde at eksporten av aluminium økte med 225 millioner kroner fra april 2020.

Raffinerte mineraloljeprodukter til en verdi av 4,6 milliarder kroner ble eksportert i april. Dette er nær en dobling fra samme måned i fjor. Høyere priser er hovedforklaringen på oppgangen.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

 • Det ble utført og innført elektrisk strøm for henholdsvis 700 millioner kroner og 391 millioner kroner i april. Dette er henholdsvis 5 og femten ganger så mye som for ett år siden.
 • Utførselen av møbler økte med 124,5 prosent og endte på 319 millioner kroner i april. Samtidig gikk våpeneksporten opp med 217 millioner kroner og beløp seg til 293,4 millioner kroner.
 • I følge SSBs produsentprisindeks har prisene på trelast steget i det siste. Det samme vises i utenrikshandelen ved at verdien på importen og eksporten av steg med henholdsvis 14,5 prosent og 6,9 fra april i fjor.
 • Det ble tatt inn mer enn 10 000 elektriske biler til en verdi av 3,8 milliarder kroner i april. Dette er godt over 5 ganger så mange biler og høy verdi som for ett år siden.

Oppdaterte tall for 2020

I forbindelse med publisering av apriltallene er tallene for 2020 oppdatert. Eksport og import for 2020 er nå henholdsvis 5,1 milliarder kroner og 2,0 milliarder kroner høyere enn de var ved forrige publisering i januar.

 • Det meste av eksportøkningen er forårsaket av en korreksjon i naturgasseksporten. Denne er nå 4,7 milliarder kroner høyere enn den var ved publiseringen i januar.
 • Eksporten av råolje er revidert ned med 1,3 milliarder kroner.
 • Utførselen av er oppjustert med 1,1 milliarder kroner. Denne eksporten kommer i stor grad av importerte varer som er returnert til utlandet.
 • For importen er verdien av skip økt med 1,3 milliarder kroner. I tillegg er det gjort en del endringer av klassifiseringen, som ikke påvirker de aggregerte årstallene, men som påvirker enkeltvarenumre.

Endelige tall for 2019

De endelige tallene for 2019 viser en økning i eksporten på 843 millioner kroner. Importen er tilnærmet uendret.

 • Eksporten av råolje er nedjuster med 2 milliarder kroner og naturgasseksporten er oppjustert med 1,6 milliarder kroner.
 • Utførselen av ferrosilisium er revidert opp med 600 millioner kroner.
 • Utførselen av klær og sko er oppjustert med 900 millioner kroner.
 • For importen er klassifikasjonen endret for en del varenummer. Dette gjør at endringene for enkelte varenummer kan være ganske stor.

¹ Tall rettet 18. mai 2021, kl. 08.52