Fordringer og gjeld overfor utlandet

Statistikk

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker.
Direkteinvesteringer
Statistikken gir informasjon om direkteinvesteringer til og fra Norge
Internasjonale reservar og valutalikviditet
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet
Norske dotterselskap i utlandet
Statistikken gjev oversyn over norskkontrollerte føretaks økonomiske aktivitet i utlandet.
Porteføljeinvesteringer i utlandet
Statistikken viser landfordelte beholdninger av verdipapirer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks eiendeler og gjeld i utlandet.
Utenriksregnskap
Utenriksregnskapet tallfester Norges økonomiske forbindelser med utlandet

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9
 1. Norske selskap aktiv i 121 land

  Det var 4 443 norske dotterselskap i utlandet i 2022. Selskapa i utlandet sysselsette 270 161 personar, med ei samla omsetning på 1 969 milliardar kroner.

 2. Mest porteføljeinvesteringer i USA

  Beholdningen av Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 15 588 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Dette er omtrent det samme som i 2021, da beholdningene var lik 15 405 milliarder kroner. USA er det landet vi har mest porteføljeinvesteringer i.

 3. Sterk vekst for norsk næringsliv i utlandet

  Norsk næringsliv utanfor Noreg fekk ein framgang i 2021. Norske dotterselskap i utlandet registrerte rekordhøgt omsetning og ein auke i samla sysselsette samanlikna med året før.

 4. Svært lønnsomt år for direkteinvestorer

  Beholdningene av direkteinvesteringer i utlandet og i Norge hadde en beskjeden økning fra 2020 til 2021. Avkastningen i 2021 økte derimot kraftig fra året før, både på utenlandske direkteinvesteringer i Norge og norske direkteinvesteringer i utlandet. Høye utbytter og gode årsresultater var årsaken til det.

 5. Økt bruk av skatteparadis

  Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent. I samme periode er det foretak i konsern med morselskap i Nederland som har stått for de største inntektene i Norge, med nesten 560 milliarder i samlede inntekter.

 6. Nedgang for norsk næringsliv i utlandet

  Året 2020 resulterte i ein nedgang i omsetning og sysselsette for norske dotterselskap i utlandet samanlikna med 2019. Utvalet ga ei samla omsetning på 1 296 milliardar kroner og samla sysselsette på 274 434 personar. Dette svarar til eit fall i omsetning på over 8 prosent og sysselsette på 5 prosent.

 7. Store utbytter i et vanskelig år

  Til tross for en reduksjon i utbetalte utbytter fra året før, ble 2020 et år med kraftig negativ reinvestert fortjeneste i både utenlandskeide selskaper i Norge og i norskeide selskaper i utlandet. Hovedårsaken var lave årsresultater både i Norge og utlandet.

 8. Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland

  Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.

 9. Vekst tross pandemi

  Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 13 410 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp 10 prosent fra utgangen av 2019. Til sammenligning økte beholdningene med 22 prosent i løpet av 2019. I 2018 falt de med 2 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde fordringer og gjeld overfor utlandet.