Nye tall fra statistikken Regnskap for private barnehager viser at 1 577 av 2 690 private barnehager avsluttet med positivt årsresultat i 2022. 16 prosent av Overskudd eller positivt årsresultat i private barnehager kan i prinsippet benyttes på tre måter. Enten beholdes overskuddet som en del av barnehagens egenkapital, det overføres som utbytte eller konsernbidrag, eller det sette til disponeringspost for enkeltpersonforetak, ny post fra 2021. Blant enkeltpersonforetak kan overskuddet i mange tilfeller være lønn til eier. gikk til konsernbidrag og 8 prosent til Ny post på innrapporteringsskjema fra og med 2021. Post 9956 Disponeringspost for ENK (enkeltpersonforetak). Her føres annen disponering som ikke passer inn på de andre disponeringspostene. En slik disponering kan være overskudd for enkeltpersonforetak.for enkeltpersonsforetak. Mesteparten av overskuddet, 65 prosent, ble overført til egenkapitalen, mens ti prosent ble overført til utbytte i 2022.  I likhet med resultatene for 2020 og 2021 er det en nedgang i andelen barnehager som går med overskudd. Andelen private barnehager med positivt årsresultat de siste fem årene er illustrert i figur 1.

– Andelen private barnehager som oppnår overskudd har gått ned de siste årene. I 2022 var denne andelen 59 prosent, som er 5 prosentpoeng lavere enn året før. Til sammenligning gikk 68 prosent av de private barnehagene med overskudd i 2018, sier Elisabeth Haraldsrud, seniorrådgiver i SSB.

I statistikken inngår alle private barnehager som var i drift i hele 2022 og som har rapportert både resultatregnskap for private barnehager og årsmelding for barnehager per 15. desember 2022.

Figur 1. Private barnehager med positivt årsresultat fordelt på eierform.

Offentlige tilskudd dekket 85 prosent av driftskostnadene

I 2022 mottok de private barnehagene offentlig tilskudd på til sammen 23,4 milliarder kroner, mens foreldrebetaling beløp seg til 3,9 milliarder kroner. Figur 2 viser utviklingen av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. Andelen foreldrebetaling gikk kraftig ned fra begynnelsen av 2000-tallet, noe som skyldtes blant annet gradvis innføring av makspris.

Figur 2. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager i prosent av driftskostnader. Prosent

Færre private barnehager

Det var 2 690 private barnehager i drift i hele året 2022, en nedgang på 106 sammenlignet med året før. Siden 2018 har det vært en nedgang på 280 private barnehager.

– 45 prosent av de private barnehagene var eid av et konsern/aksjeselskap i 2022, mens 23 prosent var foreldreeiet. Antallet private barnehager som var eid av et konsern/aksjeselskap har blitt redusert med 24 barnehager siden 2021, og 113 siden 2018, sier Elisabeth Haraldsrud. 

Figur 3. Private barnehager fordelt på eierform

Når andel foreldrebetaling og andel offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.