1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for foreldrebetalingen i barnehager. Denne ordningen skal sikre at ingen husholdninger bruker mer enn 6 prosent av deres samlede inntekt på en barnehageplass, opp til en gitt maksimalsats. Fra januar 2023 er denne maksimalsatsen satt til  3 000 kroner. Ordningen gjelder for både private og kommunale barnehager.

Per januar 2023 var gjennomsnittlig månedlig betaling, inkludert friplasser, 2 539 kroner for en barnehageplass. I tillegg krevde barnehagene inn i gjennomsnitt 354 kroner per barn for å dekke kostpenger og andre utgifter. I gjennomsnitt krever private barnehager inn mer kostpenger og andre tilleggsutgifter enn kommunale barnehager.

Et års fulltidsopphold i norske barnehager inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter kostet på landsbasis i gjennomsnitt 31 832 kroner i januar 2023. Dette er knappe 7 prosent lavere enn på samme tidspunkt i 2022. Nedgangen skyldes blant annet redusert maksimalsats for en barnehageplass.