Barnehager

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5

Fakta om utdanning 2022

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Offentlige tilskudd dekket 88 prosent av driftskostnadene

I 2020 mottok de private barnehagene offentlige tilskudd på til sammen 23 milliarder kroner som dekket 88 prosent av driftskostnadene. Foreldrebetaling beløp seg til 3,6 milliarder kroner og dekket 14 prosent av driftskostnadene.

Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet.

Vel 1 av 6 lærerårsverk i grunnskolen uten lærerutdanning

Lærere uten lærerutdanning utgjorde 17,5 prosent av alle avtalte årsverk for grunnskolelærerne i 4. kvartal 2020. Manglende lærerutdanning er særlig utbredt blant de med lave stillingsprosenter.

Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole

Det finnes flere kilder til statistikk og informasjon om ansatte i barnehage- og skolesektoren. Definisjoner, omfang og formål varierer mellom ulike kilder, og dette kan gjøre at tallene også kan være forskjellige. Her gis det en oversikt over slike sentrale kilder og hva som er de viktigste forskjellene mellom dem og SSBs nye statistikk om ansatte i barnehage og skole.

Eldre Analyser, artikler og publikasjoner for delområdet barnehager.

Faktasider