Barnehager

Statistikk

Ansatte i barnehage og skole
Statistikk om ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Barnehager
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager.
Foreldrebetaling i barnehagar
Statistikk over kor mykje føresette betaler for å ha barn i barnehagen.
Regnskap for private barnehager
Statistikken skal gi en samlet oversikt over driftsinntekter og driftskostnader i private barnehager.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 31 av 31
 1. Moderat nedgang i foreldrebetalinga i barnehagar

  Eit hushald betalte i gjennomsnitt 2 884 kroner i månaden for ein barnehageplass, inkludert kostpengar og andre tilleggsutgifter, i januar 2024. Dette er ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med året før.

 2. Foreldrebetaling i barnehager, januar 2024

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltids-opphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra alle landets kommuner.

 3. Færre barn og færre barnehager, men vanligere at barn går i barnehage

  I 2023 var det en nedgang på totalt 1 814 barn i norske barnehager, sammenlignet med året før. I løpet av samme periode ble antallet barnehager redusert med 106. Samtidig viser økt dekningsgrad at det er blitt vanligere for 1- og 2-åringer å gå i barnehage.

 4. Fakta om utdanning 2024

  Her finner du tekst, tabeller og figurer som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 5. Barnetilsynsundersøkelsen 2023. Dokumentasjonsnotat

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Barnetilsynsundersøkelsen 2023. Her redegjøres det for utvalget, utviklingen av spørreskjema og gjennomføring av datafangsten. Det er også gjort en enkel frafallsanalyse.

 6. Barnetilsynsundersøkelsen 2023

  Barnetilsynsundersøkelsen (BTU-2023) har som formål å kartlegge ulike barnetilsynsordninger for barn i alderen 1-9 år.

 7. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Denne rapporten er den fjerde og siste oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet. Utgangpunktet er et forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006.

 8. 3 av 5 private barnehager med overskudd

  Overskuddet for de private barnehagene endte på 870 millioner kroner i 2022, en reduksjon på 129 millioner kroner sammenlignet med året før. Av overskuddet ble ti prosent overført som utbytte til eierne og 65 prosent overført til egenkapitalen.

 9. Flere yngre lærere i grunnskolen

  Nesten halvparten av lærerne som underviste i grunnskolen i 4. kvartal 2022 var under 40 år, og andelen lærere med mastergrad har økt. Samtidig har andelen lærere over 40 år gått ned.

 10. Utvikling av familiebarnehager og åpne barnehager de siste 20 årene

  Familiebarnehager og åpne barnehager er en del av det helhetlige barnehagetilbudet i Norge, men i de senere årene har det blitt færre av dem. Etter barnehageforliket i 2003 har det vært en stor endring i antall barn i barnehage og dreiningen fra familiebarnehager til ordinære barnehager har vært tydelig.

 11. Foreldrebetaling i barnehager, januar 2023

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra alle landets kommuner.

 12. Lågare snittpris for ein barnehageplass

  Eit hushald betalte i gjennomsnitt 2 894 kroner i månaden for ein barnehageplass i januar 2023. Talet inkluderar kostpengar og andre tilleggsutgifter. Dette er ei nedgang knappe 7 prosent samanlikna med året før.

 13. Hva kjennetegner nedlagte barnehager?

  I perioden 2016-2022 ble i alt 915 barnehager nedlagt. Av disse var 58 prosent private barnehager. Halvparten av nedlagte barnehager var i de store byene utenom Oslo.

 14. LÆRERMOD 2020-2040

  Denne rapporten framskriver tilbud og etterspørsel for fem grupper av lærerutdanninger. Framskrivingene er basert på modellen LÆRERMOD og publiseres hvert andre år.

 15. Flere ett-åringer i barnehage

  I 2022 var det totalt 506 flere barn i alderen 1-5 år med plass i barnehage enn det var året før. Ett-åringene er den aldersgruppen som hadde størst økning.

 16. Kompetanse blant ansatte i barnehage

  Regjeringens strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage» ble nylig revidert for perioden 2023-2025 og understreker viktigheten av barnehageansattes kompetanse og kompetanseutvikling. Denne rapporten gir en kartlegging av kompetansegrupper blant ansatte i barnehager, inkludert et særlig fokus på de som ikke er utdannet barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere.

 17. Fakta om utdanning 2023

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 18. 11 prosent i utbytte til barnehageeierne

  Overskuddet for private barnehager endte på nærmere 1 milliard kroner i 2021. Av dette ble 11 prosent overført som utbytte til eierne, mens 65 prosent ble overført til egenkapitalen. 64 prosent av de private barnehagene gikk med overskudd.

 19. Private barnehager – geografiske og økonomiske forskjeller etter eierforhold

  Ved utgangen av 2020 var det flere private enn kommunale barnehager i 104 av landets 356 kommuner. Er det slik at private barnehager etablerer seg i visse geografiske områder framfor andre områder? I så fall, henger det sammen med private barnehagers økonomi?

 20. Utvikling i barnehagesektoren etter barnehageforliket

  Etter barnehageforliket i 2003 var vi vitner til en rask vekst i antall barnehager i Norge. Målet var at alle som ønsket det skulle få barnehageplass, innføring av makspris og at private og offentlige barnehager skulle likestilles ved økonomiske tilskuddsordninger.

 21. 2 av 3 barnehagelærere jobber i barnehage etter 10 år

  Blant de som jobbet i barnehage i 2011 var det 5 700 barnehagelærere som sluttet å jobbe i barnehage og begynte å jobbe andre steder. Flertallet av disse jobbet i andre undervisningsyrker. De fleste som var nyutdannede i 2011 jobbet fremdeles i en barnehage i 2021.

 22. Hvor jobber barnehagelærerne?

  I utgangen av 2021 var det 52 800 personer i alderen 22-61 år som var utdannet som barnehagelærer. Av disse var 94 prosent sysselsatte. 60 prosent var sysselsatt i en barnehage. Eldre med barnehagelærerutdanning jobbet i større grad utenfor barnehagen enn yngre.

 23. 8 av 10 lærerutdannede jobber i skolen eller andre relevante næringer

  Av de totalt 180 456 sysselsatte med lærerutdanning i Norge jobber nær 80 prosent på en grunnskole eller videregående skole, i skolesektoren eller i andre næringer der lærerutdanningen er direkte relevant.

 24. Litt dyrare barnehageplassar i 2022

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte litt over 3 100 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre tilleggsutgifter i 2022, ei auke på 3,8 prosent samanlikna med året før.

 25. Foreldrebetaling i barnehager, januar 2022

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra alle landets kommuner.

 26. Færre barnehagebarn siste 8 år

  I 2021 var det 3 800 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra de aller minste barna, 0- og 1-åringene, der 460 flere benyttet en barnehageplass. 93,4 prosent av alle barn i alderen 1-5 år var i barnehage.

 27. Fakta om utdanning 2022

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 28. Offentlige tilskudd dekket 88 prosent av driftskostnadene

  I 2020 mottok de private barnehagene offentlige tilskudd på til sammen 23 milliarder kroner som dekket 88 prosent av driftskostnadene. Foreldrebetaling beløp seg til 3,6 milliarder kroner og dekket 14 prosent av driftskostnadene.

 29. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet.

 30. Vel 1 av 6 lærerårsverk i grunnskolen uten lærerutdanning

  Lærere uten lærerutdanning utgjorde 17,5 prosent av alle avtalte årsverk for grunnskolelærerne i 4. kvartal 2020. Manglende lærerutdanning er særlig utbredt blant de med lave stillingsprosenter.

 31. Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole

  Det finnes flere kilder til statistikk og informasjon om ansatte i barnehage- og skolesektoren. Definisjoner, omfang og formål varierer mellom ulike kilder, og dette kan gjøre at tallene også kan være forskjellige. Her gis det en oversikt over slike sentrale kilder og hva som er de viktigste forskjellene mellom dem og SSBs nye statistikk om ansatte i barnehage og skole.

Eldre Analyser, artikler og publikasjoner for delområdet barnehager.

Faktasider