Statistikken for barnehager viser at det er en nedgang i antall barn i barnehage for 8. året på rad. Ved utgangen av 2021 var det 5 525 barnehager og 268 500 barn som benyttet en barnehageplass. Barna fordelte seg likt i kommunale og Ikke-kommunale barnehager inkluderer privateide, statlige og fylkeskommunale barnehager. barnehager. Årsaken til at det er færre barn i barnehage, er lave fødselstall de siste årene.

Flere småbarn i barnehage

I 2021 var det 460 flere 0- og 1-åringer i barnehage sammenlignet med 2020. Det var 2 600 0-åringer og 42 500 1-åringer som hadde barnehageplass. Alle de andre aldersgruppene hadde en nedgang fra året før, men størst var nedgangen for 4-åringer som ble redusert med over 2 400 barn.

Andelen 1-åringer som benyttet en barnehageplass var 79,1 prosent, en økning på 2,5 prosentpoeng. Av 4-åringer hadde 97,5 prosent av barna en barnehageplass, en liten nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2020. Siden 2013 har det blitt færre barn i barnehage for hvert år, med en nedgang på til sammen 18 700 barn.

Figur 1. Barn i barnehage, etter alder

Andelen barn i barnehage holder seg stabilt

Selv om det blir færre barn i barnehage, er det en liten økning i Dekningsgraden er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I beregningen av dekningsgrad tas det ikke høyde for ventelister., det vil si forholdet mellom antall barn i årskullet og antall barn i barnehage.

I aldersgruppa 1-5 år hadde 93,4 prosent en plass i barnehage, en liten økning på 0,6 prosentpoeng fra 2020. Blant småbarna i alderen 1-2 år var økningen størst, med 1,6 prosentpoeng opp til 87,0 prosent. Av 5-åringene var 97,8 prosent i barnehage. De fleste barn i barnehage har Heltidsplass er avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer per uke.. Av alle barn i alderen 3-5 år, hadde 97,6 prosent en heltidsplass i 2021, mens aldersgruppen 1-2 år lå litt lavere, med 96,7 prosent av barna i heltidsplass.

Figur 2. Andel barn i barnehage, etter aldersgruppe

Forskjeller mellom fylkene

Nedgangen i antall barn i barnehage gjør seg gjeldende i samtlige fylker i landet. Det var størst nedgang i Oslo med 940 færre barn i barnehage, mens det var minst nedgang i Vestfold og Telemark med 28 færre barn. I Oslo var dekningsgraden lavest i landet, med 91,8 prosent i 2021. Høyest ligger Trøndelag, hvor 95,8 prosent av barna benyttet en barnehageplass. Andelen barn i barnehage som benyttet heltidsplass varierte fra lavest i Innlandet med 89,6 prosent og høyest i Oslo med 98,8 prosent.

Ansatte

Samtidig som det blir færre barn i barnehage, blir det også færre ansatte totalt, men ikke i alle stillingskategorier. Antall ansatte gikk fra 95 900 i 2020 til 95 200 i 2021, en nedgang på 0,7 prosent. Det var nedgang både i antall styrere, pedagogiske ledere, annen grunnbemanning og personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn.

Eneste stillingsgruppe som hadde en økning, var personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats. Her økte ansatte med vel 5 prosent, fra 8 500 til 8 900. Størst nedgang var det i gruppen ansatte som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn. Denne gruppen ansatte gikk ned med over 10 prosent, fra vel 1 030 til 930 ansatte.

Antall menn ansatt i barnehager økte i 2021, til tross for den generelle nedgangen i antall ansatte. I 2021 var det 160 flere menn ansatt i barnehager enn året før. Til sammenligning sank antall kvinnelige ansatte med mer enn 860 stykker i samme periode.