Det samlede Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Måles i tonnkilometer. var på 6,1 milliarder tonnkilometer, en nedgang på 3,1 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2022.

På turer i Norge fraktet de norske lastebilene 66,3 millioner tonn gods, 2,1 prosent mindre enn i samme periode i 2022. De utgjorde et transportarbeid på 5,7 milliarder tonnkilometer, omtrent det samme som i fjor.

Norske lastebiler fraktet 1,1 millioner tonn utenlands og utførte et transportarbeid på 0,4 milliarder tonnkilometer. Dette er nesten 0,2 milliarder tonnkilometer mindre i forhold til samme kvartal i 2022.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser nedgang både for samlede transportmengden og samlede transportarbeidet henholdsvis på 3,1 og 2,0 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2022, og økning for samlede transportmengden på 15,9 og nedgang for samlede transportarbeidet på 13,7 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2014.

Nesten en tredel av kjøringen med tom bil

Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra ett sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes. ved kjøring innenlands utgjorde 559,2 millioner kilometer i 3. kvartal 2023. Tilsvarende kjørte norske lastebiler 35,7 millioner kilometer i forbindelse med utenlandsturer. Om lag en tredel av den tilbakelagte avstanden ved kjøring i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Det var omtrent det samme som i 3. kvartal 2022. For lastebiler, som kjørte til/fra utlandet var tomkjøringsprosent på 35,3. Det er 11,1 prosentpoeng mer enn i tilsvarende kvartal 2022.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Lav aktivitet i massetransportmarkedet

Norskregistrerte lastebiler med nyttelast fraktet hele 26,2 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 3. kvartal 2023. Dette er 31,2 prosent mindre enn tilsvarende periode i 2022.

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre. utgjorde i 3. kvartal 39,5 prosent av den totale transportmengden. Tilsvarende andel for transportarbeidet var på 18,8 prosent. Andelen er betydelig lavere målt som tonnkilometer enn tonn transportert, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander.

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken