På turer i Norge var det en økning på 0,3 prosent for transportmengde og 9,2 prosent for Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Måles i tonnkilometer..

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser en økning for samlet transportmengde og transportarbeid på henholdsvis 0,2 og 8,3 prosent, sammenlignet med 2021, og en nedgang for samlet transportmengde på 1,7 prosent og en økning for transportarbeid på 14,7 prosent, sammenlignet med 2013.

Økning i kjøring med last

De norskregistrerte lastebilene hadde en økning i antall kjørte kilometer med last i Norge på 8,8 prosent i 2022, sammenlignet med 2021. Tomkjøringen var på 29,2 prosent i 2022, kun 0,1 prosentpoeng mer enn året før. I alt ble det kjørt 625,4 millioner kilometer med tom bil i 2022. Ved kjøring til/fra utlandet var det en ubetydelig økning i tomkjøringen med 0,4 prosentpoeng, fra 25 prosent i 2021 til 25,4 i 2022. Forskjell i tomkjøring mellom nasjonal og internasjonal transport skyldes at i mye av godstransporten innenlands er det ikke naturlig å ha returlast, for eksempel ved massetransporter og transport av tømmer.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Nedgang i internasjonal transport

I 2022 transporterte norske lastebiler 4,9 millioner tonn gods utenlands. Det tilsvarer en reduksjon på 6,9 prosent sammenlignet med 2021. Transportarbeidet gikk også svakt ned med 0,7 prosent i samme periode. Samtidig økte gjennomsnittlig transportlengde fra 407,8 kilometer per tonn i 2021 til 435,1 kilometer per tonn i 2022.

Mest massetransport i Norge

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde frakt av grus med videre 135,6 millioner tonn, eller 51,8 prosent. Ved kjøring i utlandet dominerte transport av jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter, med en andel på 29,2 prosent av total transportert mengde i utenlandstransport. Transportarbeidet målt i tonnkilometer var annerledes. Den største andelen var på 28,8 prosent for stykkgods og andre bearbeidete varer nasjonalt og 29,6 prosent for samme varegruppe internasjonalt.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2022. Millioner tonnkm

Økt transportarbeid i 4. kvartal

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 6,3 milliarder tonnkilometer i nasjonal og internasjonal transport i 4. kvartal 2022, 10,0 prosent mer enn i samme kvartal i 2021. Transportmengden var 0,4 prosent lavere sammenlignet med 4. kvartal 2021.

For nasjonale transporter var det en økning på 11,2 prosent for transportarbeidet og uendret transportmengde. For internasjonale transporter, hvor tallene for Tredjelandskjøring er transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land. og Kabotasje er transport hvor pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert. er inkludert, var det nedgang både i transportarbeidet og i transportert mengde på henholdsvis 1,9 og 18,1 prosent. 

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken