Det totale Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer.utgjorde 12,1 milliarder tonnkilometer, 2,0 prosent mer enn i første halvår 2022. Av dette utgjorde turer innenlands 11,2 milliarder tonnkilometer, mens utenlandske turer utgjorde 0,9 milliarder tonnkilometer, viser statistikken over godstransport.

Nøkkeltall for 2. kvartal

Mengden av gods transportert i Norge og til og fra utlandet økte med 2,6 prosent i 2. kvartal i år sammenliknet med 2. kvartal i 2022 og utgjorde 71,0 millioner tonn. Det samlede transportarbeidet økte også med 5,8 prosent i den samme perioden, viser statistikken over godstransport med norske lastebiler. Dette tilsvarer 6,3 milliarder tonnkilometer.

I nasjonal transport med norskregistrerte biler økte både transportmengde og transportarbeidet med henholdsvis 2,8 og 6,1 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2022. På internasjonale turer gikk transportmengden ned med 5,0 prosent, samtidig økte transportarbeidet med 1,9 prosent i tilsvarende periode.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser økning for samlede transportmengden og samlede transportarbeidet på henholdsvis 2,6 og 5,8 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2022, og økning for samlede transportarbeidet på 15,1 prosent og nedgang på 10,4 prosent for samlede transportmengden, sammenlignet med 2. kvartal 2014.

Hver tredje tur uten last

Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra ett sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes. ved kjøring innenlands var på 527,5 millioner kilometer i 2. kvartal i år. Utenlands kjørte norske lastebiler 39,5 millioner kilometer. 29,4 prosent av kjørelengden i Norge i 2. kvartal i år var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Godssammensetningen på utenlandsturene er som regel en annen enn ved kjøring i Norge, og tomkjøringsandelen er vanligvis klart mindre på utenlandsturene. Tomkjøringsandelen på utenlandske turer var 23,7 prosent i samme periode.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken