Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Måles i tonnkilometer. økte sammenlignet med 3. kvartal i 2021 for både nasjonale og internasjonale transporter, henholdsvis 15,5 og 13,9 prosent. Selv om transportarbeidet økte, var den totale transporterte mengden nesten uendret, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021. Totalt fraktet norskregistrerte lastebiler 68,8 millioner tonn gods. Det er omtrent det samme som ble fraktet i 3. kvartal 2021. På innenlandske turer fraktet norske lastebiler 67,7 millioner tonn gods, samme som i 3. kvartal 2021. Men på turer inn og ut av Norge transporterte de 1,1 millioner tonn gods, 8,4 prosent mindre enn i samme periode i 2021. Internasjonale transporter betyr lite for den samlede transportmengden.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser nedgang for samlet transportmengde på 0,1 prosent og økning for samlet transportarbeid på 15,3 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2021, og økning for samlet transportmengde og samlet transportarbeid på henholdsvis 10,8 og 10,3 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2013.

Økt gjennomsnittlig transportlengde

Den totale gjennomsnittlige transportlengden per tonn gikk opp fra 79,2 kilometer per tonn i 3. kvartal 2021 til 91,4 kilometer per tonn i 3. kvartal 2022, en økning på 12,2 kilometer per tonn. Fordelt på nasjonale og internasjonale transporter var økningen henholdsvis 11,2 og 106,9 kilometer per tonn. Dette forklarer hvorfor transportarbeidet, målt i tonnkilometer, økte i denne perioden, mens transportert mengde er nesten uendret.

Økning i kjøring med last

For nasjonale transporter var det en økning i antall kjørte kilometer med last på 13 prosent i 3. kvartal 2022, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021. Andelen tomturer i forbindelse med kjøring i Norge var i 3. kvartal 2022 på 29,2 prosent. Det er omtrent det samme som i 3. kvartal 2021. Ved kjøring med norske biler i utlandet var utviklingen annerledes. Tomkjøringsprosenten gikk svakt ned fra 26,8 til 24,2 i perioden.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken