Transportert mengde både nasjonalt og internasjonalt gikk ned med henholdsvis 2,4 og 1,2 prosent (kabotasje og tredjelandskjøring er inkludert). Økningen i det samlede Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. var på 2,6 prosent fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022. Dermed økte det innenlandske transportarbeidet med 4,1 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2021. Transportarbeidet i forbindelse med eksport og import utgjorde 0,5 milliarder tonnkilometer, en nedgang på 10,7 prosent i samme periode.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser nedgang for samlede transportmengden på 2,4 prosent og økning for samlede transportarbeidet på 2,6 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2021, og økning for samlede transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 2,1 og 9,6 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2013.

145 millioner kilometer uten last

Totalt tilbakela de norske lastebilene 531,8 millioner kilometer på sine turer i 2. kvartal 2022. Dette er 5,5 prosent mer enn i tilsvarende kvartal i 2021. 145,2 millioner kilometer ble kjørt uten last. Dette gir en tomkjøringsandel på 28,9 prosent, omtrent det samme som i 2. kvartal året før. Tomkjøringsprosenten nasjonalt har økt kun med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, men internasjonalt gikk den ned med 2,7 prosentpoeng i samme periode og var på 27,5 prosent.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Mindre massetransport

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre. utgjorde 53,3 prosent av den totale transportmengden i 2. kvartal 2022. Tilsvarende andel for transportarbeidet var på 27,2 prosent. Norskregistrerte lastebiler fraktet 36,2 millioner tonn masse på norske veier i 2. kvartal 2022. Dette er 13,6 prosent mindre enn i tilsvarende periode i 2021. Det utførte transportarbeidet gikk også ned med 5,3 prosent fra 2. kvartal 2021.

Nøkkeltall for 1. halvår

Norske lastebiler fraktet 128,6 millioner tonn gods innenlands og 2,6 millioner tonn utenlands i 1. halvår 2022. Det totale transportarbeidet utgjorde i 1. halvår i år 11,9 milliarder tonnkilometer, fordelt på henholdsvis 10,9 milliarder innenlands og beskjedne 1 milliard utenlands. Til sammenligning stod norske lastebiler for totalt 130,4 millioner tonn gods og 11,9 milliarder tonnkilometer i 1. halvår 2021.