Totalt ble det fraktet 14,8 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet med lastebil 2020. Av dette sto lastebiler fra de andre EU/EØS-landene for 10,2 millioner tonn, eller 68,7 prosent. Året før fraktet lastebiler fra disse landene omtrent det samme – 10,3 millioner tonn gods til og fra Norge, det vil si 68,2 prosent.

Det totale Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. gikk også ned i 2020. Norske og utenlandske lastebiler gjennomførte til sammen 29,8 milliarder tonnkilometer på turer til, fra og i Norge i 2020 mot 30,1 milliarder i 2019. De utenlandske bilene bidro med 8,4 milliarder tonnkilometer i 2020, 0,4 milliarder mindre enn i 2019. Samtidig gikk utlendingenes andel av transportarbeidet ned fra 29,2 prosent i 2019 til 28,3 prosent i 2020.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring. Prosent

Svenske biler øker, mens polske biler taper andeler

Svenske biler sto for 30,0 prosent av godsmengden og 14,8 prosent av transportarbeidet med utenlandske biler til, fra og i Norge i 2020. I likhet med de norske øker også de svenske bilene i forhold til andre nasjonaliteter. Året før hadde svenske lastebiler 26,6 prosent av godsmengden og 13,0 prosent av transportarbeidet. Polske biler hadde en tilbakegang i andelen av godsmengde i Norge fra 22,3 i 2019 til 21,5 prosent i 2020.

For transportarbeidet ser bildet litt annerledes ut. Det er polske lastebiler som utfører mest transportarbeid med sine 2,2 milliarder tonnkilometer til, fra og innen i Norge i 2020.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU-/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2020

Mindre tredjelandskjøring

Utenlandske lastebiler fraktet 11,3 prosent mindre gods mellom Norge og et annet land enn bilens hjemland i 2020. 40,8 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet, var Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land..

Transportarbeidet i forbindelse med tredjelandskjøring med utenlandske biler utgjorde i alt 4,1 milliarder tonnkilometer i 2020, 11,2 prosent mindre enn i 2019. 48,1 prosent av de utenlandske lastebilenes samlede transportarbeid var tredjelandskjøring.

Lite kabotasje i Norge

Transporter innenlands utføres i all hovedsak av norske biler. Såkalt Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert., hvor utenlandske transportører frakter gods fra ett sted i Norge til et annet sted i Norge, utgjorde bare 0,4 prosent av den totale innenlandske transportmengden i 2020. De utenlandske bilene stod for 2,6 prosent av transportarbeidet med lastebil i forbindelse med kabotasjekjøring i samme periode.