Norskregistrerte lastebiler transporterte 261,9 millioner tonn gods innenlands og utførte et Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Måles i tonnkilometer. på 22,6 milliarder tonnkilometer i 2023. Transportmengden var nesten uendret, mens transportarbeidet økte med 1,5 prosent fra 2022. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk opp fra 85,1 kilometer per tonn i 2022 til 87,2 kilometer per tonn i 2023.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. 2014-2023

Figuren viser en liten nedgang på 0,1 prosent for samlet transportmengde og uendret transportarbeid, sammenlignet med 2022. Fra 2014 har det vært en nedgang på 9,3 prosent i samlet transportmengde og en økning på 13,4 prosent i transportarbeid.

Mindre internasjonal kjøring

I 2023 transporterte norske lastebiler 4,5 millioner tonn gods fra og til Norge. Det tilsvarer en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med 2022. Transportarbeidet gikk også ned med 15,6 prosent i samme periode, hovedsakelig fordi godset ble fraktet kortere. Gjennomsnittlig transportlengde gikk ned fra 435,1 kilometer per tonn i 2022 til 426,3 kilometer per tonn i 2023.

Mindre tomkjøring nasjonalt

Norske lastebiler tilbakela 2,2 milliarder kilometer på sine turer innenlands, 1,9 prosent mer enn i 2022, og nær 0,1 milliarder kilometer utenlands, 8,1 prosent mindre enn i 2022. Andelen kjørte kilometer uten last innenlands var omtrent det samme i 2023 sammenlignet med 2022, mens Tomkjøring – kjøring uten last. gikk opp for turer utenlands, fra 25,4 prosent i 2022 til 28,3 i 2023.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Mindre massetransport

Norske lastebiler fraktet nesten 120,8 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 2023. Massetransporten gikk dermed ned med 10,9 prosent fra året før.

Massetransport - transport som kjører grus, sand, jord og lignende. utgjorde 46,1 prosent av den totale transportmengden i 2023, og 22,1 prosent av det totale transportarbeidet. Andelen er betydelig lavere målt som tonnkilometer enn tonn transportert, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander. Antall tonnkilometer for transportert stykkgods dominerer transportarbeidet fordi dette godset transporteres lengre.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2023

Mindre transportarbeid i 4. kvartal

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 6,2 milliarder tonnkilometer i 4. kvartal 2023. Dette er 0,8 prosent mindre enn i samme kvartal i 2022. Transportmengden gikk opp med ubetydelige 0,3 prosent. I internasjonal transport med norskregistrerte biler gikk både transportmengden og transportarbeidet ned med henholdsvis 11,5 og 9,3 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2022.

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. Det er utarbeidet usikkerhetsberegninger for statistikken. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken