I 2021 var det registrert nærmere 128 000 nye personbiler eid av husholdninger hvor omtrent 90 000 av disse var elbiler. Kjøp av elbiler utgjorde 71 prosent av alle nybilkjøp. Det er en økning i nyregistrerte elbiler på 48 prosent fra 2020. Ifølge Finansdepartementets proposisjon til Stortinget i Skatter, avgifter og toll for budsjettåret 2022, er den samlede skattefordelen for elbiler beregnet til om lag 30 milliarder kroner i 2021. Det er en økning på 10 milliarder kroner fra den beregnede skattefordelen i 2020 på grunn av økt elbilsalg.

Kobling av data fra Kjøretøyregisteret og Inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger viser at elbilkjøp er mer vanlig i husholdninger med høy inntekt enn i lavinntektshusholdninger. Avgiftsfritaket har derfor en sosial skjevfordeling.

Det var registrert 175 000 nye personbiler i 2021. Privatpersoner eide omtrent 129 000 av disse ved utgangen av året. Antall nye personbiler som er registrert på foretak utgjør 46 000 biler. Av alle privateide personbiler faller 1 000 biler utenfor koblingen mot inntektstall, siden institusjons- og studenthusholdninger utelukkes.

Husholdninger med høyere inntekt kjøper flere nye biler enn husholdninger med lavere inntekt. Husholdninger med inntekt i den øverste Husholdningene er delt inn i 10 intervaller med like mange husholdninger i hver. Høyere desil betyr høyere samlet inntekt i husholdningen. kjøpte til sammen 37 000 nye biler hvor omtrent 27 000 var elbiler. Til sammenligning kjøpte husholdninger under Medianen er den midterste verdien i en tallrekke. Se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/metoder-og-dokumentasjon/gjennomsnitt-median-eller-kvartiler for mer informasjon. inntekt i alt nærmere 20 000 biler hvor omtrent 12 000 var elbiler.

For 2021 har vi brukt inntektsstatistikk for 2020 og delt husholdninger inn i grupper etter husholdningenes samlede inntekt før skatt. Husholdningene er delt inn i 10 intervaller med like mange observerte husholdninger i hver. Med denne metoden får vi følgende desiler:

Desil 1 (10 prosent lavest): Under 271 000 kroner

Desil 2: 271 000 til 369 000 kroner

Desil 3: 369 000 til 476 000 kroner

Desil 4: 476 000 til 578 000 kroner

Desil 5: 578 000 til 696 000 kroner

Desil 6: 696 000 til 851 000 kroner

Desil 7: 851 000 til 1 039 000 kroner

Desil 8: 1 039 000 til 1 261 000 kroner

Desil 9: 1 261 000 til 1 613 000 kroner

Desil 10 (10 prosent høyest): Over 1 613 000 kroner

Alle inntektsgrupper har hatt en økning i elbilandelen av nye biler sammenlignet med 2018. Det er de lavere inntektsgruppene som har hatt størst økning. 2021 er første året hvor vi uavhengig av inntekt har kjøpt flere elektriske enn fossildrevne biler. Blant nye biler kjøpt av husholdninger i de 10 prosent med høyest inntekt er 73 prosent elbiler. For husholdninger i de 10 prosent med lavest inntekt så er 65 prosent elbiler. Andelen nye elbiler blant de med lavest inntekt har økt med 26 prosentpoeng fra 2018.

Figur 1. Elbilandel av nye biler, etter inntektsgruppe. 2018-2021

Omtrent halvparten med elbil har en fossildrevet bil i tillegg

Den norske bilparken hadde 2,6 millioner personbiler som er eid av husholdninger i slutten av 2021. Det viser statistikken Bilparken

1,8 av 2,5 millioner husholdninger i Norge eier 1 eller flere biler. 20 prosent av husholdninger med bil har minst 1 elbil. 52 prosent av husholdningene med elbil i Norge har en fossildreven bil i tillegg. Fortsatt har 1,4 millioner husholdninger bare 1 eller flere fossildrevne biler.

Kjøretøyregisteret inneholder også opplysning om leasingtakere. Fordi leasingselskaper ikke må registrere informasjon om leasingtakere i Kjøretøyregisteret, vil ikke alle leasingbiler kunne kobles på husholdning. Leasingbiler utgjør 88 000 av alle personbiler eid av privatpersoner, hvorav 29 000 var førstegangsregistrert i 2021. For mer informasjon om eierform i kjøretøyregisteret, se artikkel Flere nye leasingbiler.

Hvor mange husholdninger som eier egen bil, varierer med husholdningens samlede inntekt. I husholdninger med inntekt over median eier 91 prosent 1 eller flere biler. Samtidig eier bare 53 prosent av husholdningene med inntekt under median egen bil. For desilene med høyest og lavest inntekt er andelen som eier bil på henholdsvis 95 og 23 prosent. Blant husholdninger med 10 prosent lavest inntekt og som har bil, er andelen med 1 eller flere elbiler på 1 prosent. 7 prosent av alle husholdninger har bare elbil og 8 prosent har både elbil og fossilbil. 

Figur 2. Husholdningenes bilhold, etter inntektsgruppe. 2021

Alle nyregistrerte personbiler skal være elektriske innen 2025

Norge har som mål om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Målet ble satt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 og videreført i NTP 2022-2033. For å oppnå nullutslippsmålet er elbilkjøpet fritatt engangsavgift og merverdiavgift. I tillegg har elbiler fått andre fordeler som fritak for bompenger på alle riksveier, gratis eller redusert pris på ferge, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering. Disse tiltakene har bidratt til at Norge har den høye andelen elbiler som i dag. Siden 2018 har antallet nyregistrerte elbiler økt fra 35 000 til 90 000 i 2021. Prosentandelen av antall nyregistrerte personbiler har økt fra 48 prosent i 2018 til 71 prosent i 2021. Det er i gjennomsnitt 8 prosentpoeng i året. Med denne årlige veksten vil alle nyregistrerte personbiler være elektriske innen 2025. Antar vi samme gjennomsnittlige vekst i antall nyregistrerte biler som i 2021 fra 2018, vil antall nyregistrerte elbiler ligge på omtrent 200 000 biler i 2025.

Denne artikkelen ser ikke på hvorvidt det er ressurser og infrastruktur for 200 000 nye elbiler i året. Artikkelen Fra fossil til fornybar energibruk i transport beregner strømforbruket dersom all veitrafikk skulle vært elektrisk.

Merverdiavgift på elbiler over 500 000 kroner i 2023

Fra 1. januar 2023 blir det innført merverdiavgift på elbiler som koster over 500 000 kroner. Merverdiavgiften beregnes på kjøpesummen som overstiger 500 000 kr. For en elbil som koster 600 000 kr vil merverdiavgiften beregnes på de siste 100 000 kr og får da en avgift på 25 000 kr. Ser vi på prisene til alle nye biler kjøpt i 2021 er 23 prosent av bilene kjøpt over avgiftsgrensen og 4 prosent på avgiftsgrensen. Beregner vi merverdiavgift på elbilsalget i 2021, kommer vi frem til at staten hadde fått inntekter på omtrent 730 millioner kroner i merverdiavgifter. Forventet økning i elbilsalget kommer til å påvirke denne summen. Det gjenstår også å se hvordan tilbud og etterspørsel kommer til å tilpasse seg avgiftsgrensen.

Figur 3. Pris på nykjøpte elbiler, etter inntektsgruppe. 2021

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har bidratt med bilpriser for november 2021. Bilprisene er brukt til å estimere pris på førstegangsregistrerte elbiler med bruk av en «fuzzy matching»-metode. Kategorien «På avgiftsgrensen» skyldes at vi ikke kan nøyaktig estimere om bilen koster mer eller mindre enn avgiftsgrensen. Usikkerheten oppstår i at det finnes lignende bilmodeller som kan påvirke om bilen koster mer eller mindre.

Askøy er den mest elektriske kommunen

Kobler vi på statistikken Kjørelengder kan vi se på hvor mye vi kjører elbiler sammenlignet med fossilbiler. Artikkelen De med høyere inntekt kjører lengst ser på hvordan bilkjøring varierer med husholdningenes samlede inntekt. 

Selv om elbiler utgjør 15 prosent av personbiler eid av husholdninger, er 17 prosent av samlet kjørelengde med helelektriske biler. Andel av kjørelengden som er helelektrisk kan fordeles etter kommune hvor bilen er registrert. De 5 topp kommuner med høyest prosent elkilometer er følgende:

  • 40 prosent, Askøy
  • 33 prosent, Bergen
  • 31 prosent, Austevoll
  • 30 prosent, Malvik
  • 30 prosent, Oslo

Figur 4. Prosent elkilometer, etter kommune hvor bilen er registrert. 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.