Samferdsel og miljø

I løpet av 2022 presenteres artikler om samferdsel med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø, både i Norge og i andre europeiske land.

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

 1. Mer utslipp for hver kilometer reist Artikkel 13. desember

  Smitteverntiltak for å håndtere koronapandemien har ført til en nedgang i antall reiser med busser, tog og fly. Samtidig har deler av reisetilbudet vært opprettholdt gjennom subsidier. Det resulterte i at utslippet per passasjerkilometer økte. Utslippet per tonnkilometer ble ikke påvirket i like stor grad.

 2. Transport bidrar i miljøavtaler Artikkel 6. desember

  Reduserte utslipp innen transport bidro til at Norge klarte å nå flere av målene i henhold til Gøteborg-protokollen. Innen transport er det særlig veitrafikk og innenriks sjøfart som bidrar til luftforurensing.

 3. Prisvekst på kollektivtransport Artikkel 29. november

  Prisene har steget mer enn generell prisvekst for all kollektivtransport. Det har vært klart høyest prisvekst for passasjertransport på vei og vann, men også for passasjertransport på skinner og flytransport har det vært betydelig prisvekst. Sammenliknet med resten av Skandinavia og eurosonen har prisveksten vært høyest i Norge, for all kollektivtransport.

 4. Transportutslipp påvirkes av korona, elbiler og biodrivstoff Artikkel 17. november

  Klimagassutslipp fra transport stod for nesten en tredel av utslippene i Norge i 2020. Koronapandemien, kjøring med elbiler og innblanding av biodrivstoff reduserer utslippet.

 5. De rikeste kjøpte hver femte elbil Artikkel 9. november

  Tidelen av husholdningene med høyest inntekt kjøpte 21 prosent av nye elbiler i 2020. Samtidig kjøpte husholdninger under gjennomsnittlig inntekt til sammen 23 prosent av nye elbiler, og elbiler er nå mer populært enn fossilbiler også i husholdninger med lav inntekt.

 6. Staten tar inn stadig mindre i bil- og drivstoffavgifter Artikkel 1. november

  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner sank med 11 prosent fra 2019 til 2020. Overgangen til elbiler og lavutslippsbiler trekker ned de årlige innbetalingene.

 7. Vatn- og grunnforureining frå samferdsel Artikkel 27. oktober

  Bruken av forureinande kjemikaliar til avising av fly gjekk ned med 58 prosent i koronaåret 2020 samanlikna med 2019. Det har vert noko auke i bruken av plantevernmiddel langs jernbaner i 2020, medan bruken av plantevernmiddel ved veg har gått betrakteleg ned. Kjemikaliane blir brukt for å gjere samferdsel i Norge trygt, men desse fører også til forureining i naturen.

 8. Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling Artikkel 14. oktober

  Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. Dette resultatet kan langt på vei forklares av at leasede biler landet rundt er registrert med eier i hovedstaden.

 9. Avfall frå samferdsel Artikkel 1. oktober

  Korona-året 2020 har ført til store endringar i avfall generert frå samferdsel. På flyplassar er avfallsmengda halvert, og på skip har den gått ned med 38 prosent. Det har derimot vore ein auke i andre type avfall. Mengda innsamla blybatteri gjekk opp med 20 prosent i 2020, og fleire dekk har blitt kasserte enn nokon gong.

 10. Halve godstransporten på veg Artikkel 27. september

  Godstransport i EU-landa auka med 40 prosent frå 1995 til 2018 målt i tonnkilometer. I heile perioden utgjorde lastebilar rundt halvparten av godstransporten.

 11. Fra fossil til fornybar energibruk i transport Artikkel 21. september

  I nasjonal transportplan er det en målsetning at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, det vil si enten bruke elektrisitet eller hydrogen. Bybussene kan også bruke biogass. Det er også ambisiøse mål for nye langdistansebusser og lastebiler fra 2030, om at henholdsvis 75 og 50 prosent av disse er nullutslippskjøretøy. Men for bare 15 år siden var nesten all transport basert på fossile brensel.

 12. Økning i antall ladestasjoner for ferjer og anlegg for landstrøm Artikkel 19. august

  Antall ladestasjoner for ferjer er firedoblet mellom 2019 og 2021. I samme periode økte antall landstrømanlegg fra 92 til 177.

 13. 19 elbiler per ladepunkt Artikkel 14. juni

  Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 19 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt.