Samferdsel og miljø

I løpet av 2022 presenteres artikler om samferdsel med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø, både i Norge og i andre europeiske land.

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Samferdsel og naturpåvirkning Artikkel 1. desember

  Transportårer kan føre til fragmentering av dyrs leveområder og danne barrierer for dyrelivet. I Norge har vi 177 mil veg med så høy trafikkbelastning at de regnes som tilnærmet umulige å krysse for de fleste dyrearter.

 2. Mindre utslipp per transportarbeid Artikkel 29. november

  Utslippet per transportarbeid ble redusert i 2021, men var fortsatt på høyere nivå enn før koronapandemien for de fleste transportformene. Jernbanetransport har minst utslipp per passasjer- og tonnkilometer.

 3. Har verden nok fornybar strøm til transportsektoren? Artikkel 16. november

  Transport står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp, og for å nå klimamålene skal bilparken over på strøm og hydrogen. Men produksjon av elektrisitet er også en av de største utslippskildene i verden. Derfor må elproduksjonen bli mer fornybar. I 2021 så bidro imidlertid energimangel både til rekordhøye strømpriser og mer kullbasert elproduksjon.

 4. Utfordringer med fornybart drivstoff Artikkel 19. oktober

  I regjeringens klimaplan for 2030 er det et mål at utslippene fra transportsektoren skal halveres fra 2005 til 2030. Dette krever fortsatt en kraftig omstilling av energibruken til transport, selv om Norge hadde den nest høyeste andelen fornybar energi i transport i EU/EØS i 2020.

 5. Flere kjøper elbil fremfor fossildrevet bil Artikkel 12. oktober

  Kjøp av elbiler utgjorde 71 prosent av alle nybilkjøp i 2021. Det er en økning i nyregistrerte elbiler på 48 prosent fra 2020. Dette er også det første året hvor vi uavhengig av inntekt har kjøpt flere elektriske enn fossildrevne biler.

 6. De med høyere inntekt kjører lengst Artikkel 4. oktober

  I 2021 ble det kjørt 30,4 milliarder kilometer med personbiler registrert på privatperson. 74 prosent av kjørelengden ble tilbakelagt av husholdninger med samlet inntekt over medianen.

 7. Flere nye leasingbiler Artikkel 5. september

  I 2021 var det 59 000 nyregistrerte leasingbiler. Det er en økning på 16 prosent fra 2020. De fleste leasingbiler er registrert i Oslo og Viken. Andelen elbiler blant nyregistrerte leasingbiler utgjorde 35 prosent.

2021

 1. Mer utslipp for hver kilometer reist Artikkel 13. desember

  Smitteverntiltak for å håndtere koronapandemien har ført til en nedgang i antall reiser med busser, tog og fly. Samtidig har deler av reisetilbudet vært opprettholdt gjennom subsidier. Det resulterte i at utslippet per passasjerkilometer økte. Utslippet per tonnkilometer ble ikke påvirket i like stor grad.

 2. Transport bidrar i miljøavtaler Artikkel 6. desember

  Reduserte utslipp innen transport bidro til at Norge klarte å nå flere av målene i henhold til Gøteborg-protokollen. Innen transport er det særlig veitrafikk og innenriks sjøfart som bidrar til luftforurensing.

 3. Prisvekst på kollektivtransport Artikkel 29. november

  Prisene har steget mer enn generell prisvekst for all kollektivtransport. Det har vært klart høyest prisvekst for passasjertransport på vei og vann, men også for passasjertransport på skinner og flytransport har det vært betydelig prisvekst. Sammenliknet med resten av Skandinavia og eurosonen har prisveksten vært høyest i Norge, for all kollektivtransport.

 4. Transportutslipp påvirkes av korona, elbiler og biodrivstoff Artikkel 17. november

  Klimagassutslipp fra transport stod for nesten en tredel av utslippene i Norge i 2020. Koronapandemien, kjøring med elbiler og innblanding av biodrivstoff reduserer utslippet.

 5. De rikeste kjøpte hver femte elbil Artikkel 9. november

  Tidelen av husholdningene med høyest inntekt kjøpte 21 prosent av nye elbiler i 2020. Samtidig kjøpte husholdninger under gjennomsnittlig inntekt til sammen 23 prosent av nye elbiler, og elbiler er nå mer populært enn fossilbiler også i husholdninger med lav inntekt.

 6. Staten tar inn stadig mindre i bil- og drivstoffavgifter Artikkel 1. november

  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner sank med 11 prosent fra 2019 til 2020. Overgangen til elbiler og lavutslippsbiler trekker ned de årlige innbetalingene.

 7. Vatn- og grunnforureining frå samferdsel Artikkel 27. oktober

  Bruken av forureinande kjemikaliar til avising av fly gjekk ned med 58 prosent i koronaåret 2020 samanlikna med 2019. Det har vert noko auke i bruken av plantevernmiddel langs jernbaner i 2020, medan bruken av plantevernmiddel ved veg har gått betrakteleg ned. Kjemikaliane blir brukt for å gjere samferdsel i Norge trygt, men desse fører også til forureining i naturen.

 8. Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling Artikkel 14. oktober

  Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. Dette resultatet kan langt på vei forklares av at leasede biler landet rundt er registrert med eier i hovedstaden.