Dette viser kobling av data fra statistikkene Kjørelengder, Bilparken og Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Med en slik kobling kan en illustrere hvordan bilkjøring i Norge varierer med husholdningenes inntekt.

Det er flere forklaringer til at mesteparten av bilkjøringen i Norge tilbakelegges av husholdninger i de høyeste Husholdningene delt inn i 10 intervaller med like mange husholdninger i hver. Høyere desil betyr høyere samlet inntekt i husholdningen.. En årsak er at husholdninger med høyere samlet inntekt i snitt har flere personer. Dette fører til et større behov for, og mer bruk av bil. I tillegg er det flere personer over 18 år i husholdninger med høyere samlet inntekt, slik at flere i husholdningen potensielt kan kjøre.

Personbiler inkluderer i denne analysen biler fra kjøretøyregisteret under kjøretøygruppe 101 med privatperson registrert som eier eller leasingtaker. Dette avviker fra statistikken Bilparken ettersom den også inkluderer ambulanser og bobiler. Det avviker også fra statistikken Kjørelengder ettersom den inkluderer alle personbiler uansett eierform.

En annen hovedårsak til at de høyeste inntektsdesilene står for mesteparten av bilkjøringen er at de disponerer flere biler. Det er i snitt registrert 61 biler for hver hundrede husholdning med samlet inntekt under medianen. Til sammenligning er det for hver hundrede husholdning med samlet inntekt over medianen registrert 150 biler. Dette henger sammen med at det er flere personer i disse husholdningene. Ser en derimot på kjørelengden per bil innenfor de ulike inntektsdesilene, vil en finne at den varierer i mindre grad.

Figur 1. Kjørelengder per husholdning, per voksen og per bil, etter inntektsdesil. Kilometer. 2021

Vi har koblet kjørelengdestatistikken for 2021 mot inntektsstatistikk for 2020 og delt husholdninger inn i grupper etter deres samlede inntekt før skatt. Husholdningene er delt inn i 10 intervaller med like mange observerte husholdninger i hver. Med denne metoden får vi følgende desiler:

Desil 1 (10 prosent lavest): Under 271 000 kroner

Desil 2: 271 000 til 369 000 kroner

Desil 3: 369 000 til 476 000 kroner

Desil 4: 476 000 til 578 000 kroner

Desil 5: 578 000 til 696 000 kroner

Desil 6: 696 000 til 851 000 kroner

Desil 7: 851 000 til 1 039 000 kroner

Desil 8: 1 039 000 til 1 261 000 kroner

Desil 9: 1 261 000 til 1 613 000 kroner

Desil 10 (10 prosent høyest): Over 1 613 000 kroner

Innlandet kjører lengst

En regional fordeling av kjørelengder per Personer over 18 år per 31.12.2021 viser det samme som på nasjonalt nivå. I alle fylker stiger kjørelengdene per voksen med inntektsnivået. Igjen vil dette komme som en følge av at husholdninger med høyere inntektsnivå i snitt har flere personer og biler. Sett bort fra inntektsnivå er det i Innlandet det kjøres lengst per voksen. Her kjøres det litt over dobbelt så langt som i Oslo, fylket hvor det kjøres kortest per voksen.

Figur 2. Kjørelengder per voksen, etter inntektskvartil og fylke. Kilometer. 2021

Når vi kun ser på husholdninger med bil finner vi større regional variasjon i kjøremønster. I Oslo fylke er det Husholdningene delt inn i 4 intervaller med like mange husholdninger i hver. Høyere kvartil betyr høyere samlet inntekt i husholdningen. med høyest samlet inntekt som i snitt kjører kortest per voksen. Det er også verdt å merke seg at det kjøres lenger per voksen i kvartil 1 enn kvartil 2 i samtlige fylker, gitt de samme betingelsene. Dette tyder på at husholdninger i den laveste inntektskvartilen i større grad vurderer behov ved anskaffelse av bil.

Figur 3. Kjørelengder per voksen, etter inntektskvartil og fylke. Kun husholdninger med bil. Kilometer. 2021

Husholdningene er delt inn i fire intervaller med like mange observerte husholdninger i hver. Med denne metoden får vi følgende kvartiler:

Kvartil 1 (25 prosent lavest): Under 424 000 kroner

Kvartil 2: 424 000 til 696 000 kroner

Kvartil 3: 696 000 til 1 143 000 kroner

Kvartil 4 (25 prosent høyest): Over 1 143 000 kroner

Jevn bruk av elbiler

I statistikken Kjørelengder kommer det frem at det blir stadig mer kjøring med elbiler. Koblingen med inntektsstatistikk viser at store deler av denne økningen kommer fra husholdninger i de høyeste inntektsdesilene. Likevel er det ikke slik at kjøremønsteret per elbil varierer mye med husholdningens samlede inntekt. Alle inntektsdesilenes kjørelengde per elbil er innenfor intervallet 12 000 til 13 200 km. Desil 10 kjører i snitt kun 10 prosent lenger per elbil enn desil 2. Sett bort fra desil 1, som har en høyere kjørelengde per elbil enn desil 2 og 3, øker snittet gradvis med inntektsnivået.

For fossilbiler er forskjellen mellom desilene langt større. Fossilbilene som tilhører husholdninger med lavere inntekt kjører i snitt betydelig kortere enn husholdninger med høy inntekt. Desil 9 kjører i snitt 40 prosent lenger per fossilbil enn desil 1.

Figur 4. Kjørelengder per bil etter inntektsdesil og drivstoff. Kilometer. 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.