I SSBs statistikkbank er det mulig å hente informasjon om registrerte kjøretøy fordelt på eierform. Studerer en disse tallene vil man finne at Oslo og Viken har en større andel personbiler registrert med leasingselskap som eier enn landsgjennomsnittet. Ser man utelukkende på Inkluderer nye og bruktimporterte biler som var i drift per 31. desember. personbiler i disse fylkene er andelen enda større.

I 2021 ble 31 prosent av alle nyregistrerte personbiler registrert med leasingselskap som eier. Til sammenligning var den samme andelen for Oslo og Viken fylke på henholdsvis 63 og 39 prosent. Troms og Finnmark hadde tredje størst andel med 12 prosent.

Personbiler inkluderer i denne analysen alle biler fra kjøretøyregisteret under kjøretøygruppe 101. Dette avviker noe fra statistikken Bilparken ettersom denne også inkluderer ambulanser og bobiler.

Figur 1. Eierformandel av nyregistrerte biler, etter fylke. 2021. Prosent

Bilparkens regionale fordeling

Den store andelen leasingbiler registrert i Oslo og Viken er stadig problematisk for statistikken Bilparken. Utfordringen kommer av at kjøretøy stedfestes utelukkende på bakgrunn av eierens adresse. En leaset bil vil derfor ikke nødvendigvis være registrert der bilen brukes. Dette resulterer i en regional skjevfordeling i statistikken.

Artikkelen «Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling», publisert oktober 2021, presenterte en ny estimeringsmodell hvor leasede biler ble redistribuert basert på observasjonene i Kjøretøyregisteret med fullstendig informasjon om leasingtakernes adresse. Med denne modellen kunne SSB derfor presentere leasingkorrigerte tall for Bilparken 2020.

Resultatet den gang var, som ventet, et lavere antall personbiler i Oslo og Viken enn i statistikken Bilparken. I resten av landets fylker ga modellen motsatt effekt. Det samme gjelder for 2021.

For å finne ut hvilke biler som er eid av leasing- eller utleieselskaper kobler vi på næringskode på de foretakseide bilene. De bilene som defineres som leasingbiler i denne artikkelen er de som er eid av foretak med næringskodene 64 (finansieringsvirksomhet) og 77.1 (utleie og leasing av motorvogner).

Fordi statistikken ikke klarer å skille mellom leasing- og utleiebiler blir disse slått sammen til en kategori. Når det i artikkelen blir henvist til leasingbiler er kortidsutleiebiler også inkludert.

Figur 2. Antall personbiler etter fylke i statistikken Bilparken og med estimert regioninndeling. 2021

Økt andel nyregistrerte elbiler

Blant de 192 000 Inkluderer nye og bruktimporterte biler som var i drift per 31. desember. bilene i Norge i 2021 var 64 prosent elbiler. Dette er en økning i andel nyregistrerte elbiler fra 54 prosent i 2020. Andelen elbiler blant nyregistrerte leasingbiler øker også. I 2021 var andelen på 35 prosent, noe høyere enn den samme andelen på 32 prosent fra 2020.

Hybridbiler er fortsatt mest populært blant leasingtakere. 57 prosent av nyregistrerte leasingbiler er hybrider.

Figur 3. Drivstofftype på nyregistrerte personbiler, etter eierform. 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.