I 2020 var det registrert nærmere 103 000 nye privateide biler hvor omtrent 61 000 av disse var elbiler. Kjøp av elbiler utgjorde 59 prosent av alle nybilkjøp. Opplysninger fra Finansdepartementets proposisjon 1 LS (2020–2021) (side 336) viser at den samlede skattefordelen for elbiler er 19,2 milliarder kroner i 2020. Kobling av data fra Kjøretøyregisteret og Inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger viser at elbilkjøp er mer vanlig i husholdninger med høy inntekt enn i lavinntektshusholdninger. Avgiftsfritaket har derfor en sosial skjevfordeling.

Det var registrert 141 000 nye personbiler i 2020. Privatpersoner eide omtrent 104 000 av disse ved utgangen av året. Av disse så faller 1 000 biler utenfor koblingen mot inntektstall, siden vi ikke tar med institusjons- og studenthusholdninger.

Husholdninger med høyere inntekt kjøper flere nye biler enn husholdninger med lavere inntekt. Husholdninger i gruppen med 10 prosent høyest inntekt kjøpte til sammen 20 000 nye biler hvor omtrent 13 000 var elbiler. Til sammenligning så kjøpte husholdninger under gjennomsnittlig inntekt i alt nærmere 27 000 biler hvor omtrent 14 000 var elbiler.

Figur 1. Andel av nye elbiler, etter husholdningsinntekt. 2018-2020

Alle inntektsgrupper har hatt en økning i elbilandelen av nye biler sammenlignet med 2018. Det er de lavere inntektsgruppene som har hatt størst økning. Det er bare husholdninger i desil 2 med inntekt fra 276 200 til 413 800 kr som fortsatt kjøper flere fossildrevne enn elektriske biler, hvor andelen elbiler er i underkant av halvparten. Blant nye biler kjøpt av husholdninger i de 10 prosent med høyest inntekt er 63 prosent elbiler. For husholdninger i de 10 prosent med lavest inntekt så er 58 prosent elbiler. Andelen elbiler blant de med lavest inntekt har økt med 20 prosentpoeng fra 2018.

Figur 2. Elbilandel av nye biler, etter husholdningsinntekt. 2018-2020

For 2020 så har vi brukt inntektsstatistikk for 2019 og delt husholdninger inn i desiler etter husholdningenes samlede inntekt før skatt.

10 prosent laveste: Under 276 200 kr

10 - 20 prosent: 276 200 til 413 800 kr

20 - 30 prosent: 413 800 til 551 000 kr

30 - 40 prosent: 551 000 til 693 000 kr

40 - 50 prosent: 693 000 til 851 200 kr

50 - 60 prosent: 851 200 til 1 025 700 kr

60 - 70 prosent: 1 025 700 til 1 218 800 kr

70 - 80 prosent: 1 218 800 til 1 459 500 kr

80 - 90 prosent: 1 459 500 til 1 854 300 kr

10 prosent høyeste: Over 1 854 300 kr

Større ulikhet i Oslo

Det er større sosiale ulikheter for kjøpet av nye elbiler i Oslo byområde er definert som følgende kommuner: Oslo, Asker, Bærum, Nittedal, Nordre Follo, Lørenskog og Lillestrøm.. Husholdninger i Oslo byområde kjøpte 22 prosent av alle nye elbiler i 2020. I Oslo byområde står husholdninger med 10 prosent høyest inntekt for 29 prosent av kjøpene av nye elbiler i byområdet. For Norge utenfor Oslo byområde så står samme inntektsgruppe for 18 prosent av kjøpene av nye elbiler utenfor dette byområdet. Samtidig så er andelen elbiler av nye biler i Oslo byområde større enn i resten av landet. I hovedstaden med omland så er 68 prosent av alle nye biler elektriske, mens i resten av landet er 57 prosent av alle nye biler elektriske.

Populært med billige elbiler

De billigste elbilene dominerer elbilsalget i 2020, både blant husholdninger med lavere inntekt og husholdninger med høyere inntekt. Blant de 25 prosent billigste kjøpte bilene så var 73 prosent elbiler, mens blant de 25 prosent dyreste så var 34 prosent elbiler.

Vi har brukt bilpriser for november 2020, og delt førstegangsregistrerte privatbiler inn i kvartiler etter bilens estimerte pris.

25 prosent billigste: Under 369 700 kr

25 - 50 prosent: 369 900 til 525 900 kr

50 - 75 prosent: 526 100 til 862 400 kr

25 prosent dyreste: Over 862 400 kr

Figur 3. Elbilandel, etter husholdningenes inntekt og bilpriser. 2020

Tallene forteller at det er store forskjeller i antall kjøpte biler knyttet til husholdningers samlede inntekt. Samtidig viser tallene at det har vært en økning i andelen elbiler for husholdninger med lav inntekt. Forklaringen på at andelen elbiler har økt i husholdninger med lav inntekt, er høyere kvalitet på billige elbiler, samtidig som elbilpolitikken gir elbiler avgiftsfritak.

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.