I SSBs statistikkbank er det mulig å hente informasjon om bilparken fordelt på regioner. Studerer en disse tallene vil man finne at Oslo-området og deler av Viken har hatt en kraftig vekst i antall personbiler. Fra 2009 til 2020 er det kun Oslo og Viken fylke som har hatt en høyere vekst i bilparken enn landsgjennomsnittet.

I samme tidsperiode har leasing av biler økt i popularitet. Dette er ikke helt uproblematisk for den regionale fordelingen i bilparkens statistikk. Denne problematikken kommer av at Kjøretøyregisteret til Statens vegvesen fortsatt ikke har fullstendig informasjon om leasingtakernes hjemsted. 23 prosent av leasingtakere mangler adresse i Kjøretøyregisteret.

I dagens statistikk blir bilene stedfestet utelukkende på bakgrunn av eierens adresse. En leaset bil vil derfor ikke nødvendigvis være registrert der bilen brukes. Ettersom leasingbiler i stor grad er registrert med eier i Oslo og omland vil det derfor resultere i en regional skjevfordeling i statistikken. I et forsøk på å bedre speile virkeligheten har vi estimert en regional fordeling av de leasede bilene i bilparken.

Personbiler inkluderer i denne analysen alle biler fra kjøretøyregisteret under kjøretøygruppe 101. Dette avviker noe fra statistikken Bilparken ettersom denne også inkluderer ambulanser og bobiler.

Mulige estimeringsmetoder som tar hensyn til leasing

I en artikkel fra 2019 ble det brukt en enkel estimeringsmodell for å ta hensyn til leasingbilenes påvirkning på den regionale fordelingen i statistikken Bilparken. I denne modellen ble alle biler eid av leasing- og utleieselskaper først skilt ut av datasettet. Deretter ble det gjort en antakelse om at det ikke var noen signifikante regionale forskjeller i leasing av personbiler. På denne måten ble leasingbilene redistribuert basert på regionenes andel av bilparken uten leasingbiler.

Som nevnt er informasjonen om leasingtakernes hjemsted fortsatt ufullstendig. Dette gjør at informasjonen ikke har blitt benyttet i statistikkproduksjonen. Likevel er det i dag nok informasjon i Statens vegvesens kjøretøyregister til at vi i denne artikkelen kan presentere en forbedret estimeringsmetode i forhold til den vi brukte i 2019.

I den nye estimeringsmodellen bruker vi ikke lenger antakelsen om at det ikke er signifikante regionale forskjeller ved leasing av biler. Informasjon om leasingtakernes adresse, som vi nå har for 128 392 av de leasede bilene i Kjøretøyregisteret, lar oss redistribuere leasingbilene basert på bilene med nødvendig informasjon.

For å finne ut hvilke biler som er eid av leasing- eller utleieselskaper kobler vi på næringskode på de foretakseide bilene. De bilene som defineres som leasingbiler i denne artikkelen er de som er eid av foretak med næringskodene 64 (finansieringsvirksomhet) og 77.1 (utleie og leasing av motorvogner).

Fordi vi ikke klarer å skille mellom leasing- og utleiebiler blir disse slått sammen til en kategori. Når det i artikkelen blir henvist til leasingbiler er kortidsutleiebiler også inkludert.

Jevnere regional fordeling av personbiler

Estimeringsmodellen i denne analysen gir, som ventet, et lavere antall personbiler i Oslo og Viken enn i statistikken Bilparken. I resten av landets fylker gir modellen motsatt effekt. Dette er et resultat som samsvarer med analysen fra 2019, og bekrefter at den enkle fordelingsnøkkelen fra den gang ga et ganske godt estimat. Likevel redistribuerte estimatet fra 2019 for mange biler fra Oslo og Viken på de øvrige fylkene. Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal får også flere biler med den nye modellen.

Figur 1. Antall personbiler etter fylke i statistikken Bilparken og med estimert regioninndeling. 2020

Stor vekst i Oslo skyldes leasing

Tallene fra statistikken Bilparken viser at Oslo har den klart største veksten i bilparken på 41 prosent. Til sammenlikning er veksten i bilparken på landsbasis 24 prosent i samme periode. De øvrige fylkene ligger stort sett noen prosent under landsgjennomsnittet. Dersom en ser på utviklingen i bilparken fra 2009 til 2020 med den enkle estimeringsmodellen fra 2019 får vi et helt annet resultat. Vi må bruke den enkle estimeringsmodellen her da det mangler informasjon om bruker sin adresse i tidligere årganger av Kjøretøyregisteret.

I den estimerte modellen er Oslo fylket med klart lavest vekst, sett bort ifra Svalbard, med kun 13 prosent. Igjen får vi et resultat som indikerer at statistikken for Oslos bilpark er sterkt påvirket av økningen i leasing av biler. Viken er også her det eneste øvrige fylke som har lavere vekst i den estimerte modellen. Resten av landet får økt vekst og Troms og Finnmark fylke har størst vekst i landet.

Figur 2. Vekst i antall personbiler etter fylke i statistikken Bilparken og estimerte regioninndelinger. 2009-2020. Prosent

Mer vanlig å lease elbiler

Blant de 151 627 Inkluderer nye og bruktimporterte biler som var i drift per 31. desember. bilene i Norge i 2020 var 54 prosent elbiler. Dette er en økning i andel av nyregistrerte elbiler fra 34 prosent i 2018. Også andelen elbiler blant nyregistrerte leasingbiler øker stort. Andelen i 2020 er på 32 prosent, langt større enn den samme andelen i 2018 som var på 14 prosent.

Andelen fossilbiler blant leasingbiler synker, men er fortsatt større enn blant privateide biler. Hybridbiler er også fortsatt svært populært blant leasingbiler med en andel på 52 prosent.

Figur 3. Drivstofftype på nyregistrerte personbiler, etter eierskap. 2020

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.