Det norske næringslivet økte FoU-innsatsen i 2021, men veksten var noe svakere enn de to foregående år. Dette viser endelige tall for 2021 (foretak med minst 10 sysselsatte). Foretakenes kostnader til Forskning og utviklingsarbeid utført med foretakets egne ansatte eller innleide personer. Kjøp av FoU-tjenester inngår ikke her. økte med om lag 4 prosent i både 2020 og 2021, men justert for den kraftige prisveksten var det nullvekst i 2021. Realveksten i 2020 var på 2,5 prosent. FoU-innsatsen målt i utførte Et FoU-årsverk er det FoU-arbeid som en person har utført i løpet av ett år. Eks: en heltidsansatt som har brukt halve tiden på FoU har utført 0,5 FoU-årsverk. viser også en avtagende vekst. I 2021 ble det utført 3 prosent flere FoU-årsverk, mot en vekst på 4 prosent i 2020 og 6 prosent i 2019.

Ti år preget av økt FoU-satsning

Over tid har det vært en betydelig vekst i næringslivets satsning på FoU. I tiårsperioden 2011–2021 har kostnadene til egenutført FoU hatt realvekst i alle år unntatt 2018 og 2021. Det har også vært en årlig vekst i utførte FoU-årsverk, med unntak av en liten nedgang i 2018. Foretak med minst 10 sysselsatte utførte i overkant av 23 700 FoU-årsverk i 2021, mens det i 2011 ble utført drøyt 15 500 FoU-årsverk.

Foretak med 5–9 sysselsatte inngår kun annethvert år og utførte FoU for 3,6 milliarder kroner i 2021. Denne størrelsesgruppen har også økt sin FoU-innsats den siste tiårsperioden, med både realvekst i FoU-kostnader og vekst i FoU-årsverk. Øvrige tall i artikkelen gjelder foretak med minst 10 sysselsatte.

Figur 1. Kostnader til egenutført FoU og utførte FoU-årsverk i næringslivet¹. 2011-2021. Faste 2015-priser og antall FoU-årsverk

¹ Foretak med minst 10 sysselsatte. ² FoU-kostnader inkluderer: lønnskostnader, kostnader for innleid FoU personale, andre driftskostnader og investeringer.

Økt FoU-innsats blant tekniske konsulenter

Tjenesteytende næringer brukte til sammen 22,4 milliarder kroner på egen FoU i 2021, 1 milliard kroner mer enn i 2020. «Arkitekter og tekniske konsulenter» er en næring med mye FoU-satsing, det beløpte seg på 3,6 milliarder kroner og det meste av FoU-aktiviteten skjer innenfor undergruppen tekniske konsulenter. Næringen hadde en vekst på 600 millioner kroner, og bidro dermed mye til tjenestenæringenes vekst.

Mye FoU innen data- og elektronisk industri

Næringen «data- og elektronisk industri» hadde den høyeste FoU-innsatsen innenfor grupperingen industri i 2021 med nesten 2,5 milliarder kroner. Et eksempel på det som driver FoU-aktiviteten i næringen er det stadig voksende behovet for komponenter og integreringssystemer ved Tingenes internett (IoT). Produktene skal være mindre og smartere samtidig som de må være mindre energikrevende.

Industrien samlet økte FoU-kostnader med nesten 300 millioner kroner til drøyt 12 milliarder kroner i 2021. De største bidragene til veksten kom fra næringene «elektroteknisk» og «data- og elektronisk industri».

Mer kjøp av FoU-tjenester

I tillegg til å utføre egen FoU, kjøper mange foretak FoU-tjenester av andre. Innkjøpt FoU utgjorde 8,9 milliarder kroner i 2021 (foretak med minst 10 sysselsatte). Det har vært en større prosentvis vekst enn for egenutført FoU, med en vekst på 10 prosent fra 2020. Selv inflasjonsjusterte tall viser en oppgang på 6 prosent.

Foretakene har kjøpt mer FoU fra utlandet, men også mer fra norske aktører som forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler og fra andre norske foretak.

Figur 2. Næringslivets kjøp av FoU-tjenester. 2020 og 2021. Mill.kr. Løpende priser¹

¹ Foretak med minst 10 sysselsatte.

To år med økt innkjøpt FoU i industri og tjenesteytende næringer

For andre år på rad har både industrien og tjenestenæringene kjøpt mer FoU-tjenester av andre. I industrien er det særlig «farmasøytisk» og «elektroteknisk industri» som bidro til denne veksten. Farmasøytisk industri kjøpte FoU-tjenester for 900 millioner kroner i 2021, omtrent 100 millioner kroner mer enn i 2020. «Elektroteknisk industri» brukte også 100 millioner kroner mer i 2021. Det er særlig kjøp fra utlandet som har økt i begge næringene. Tjenestenæringene kjøpte til sammen FoU-tjenester for nesten 3,6 milliarder kroner i 2021, en økning på nesten 320 millioner kroner. Næringen «IT-tjenester» bidro mest til veksten, med en oppgang på 170 millioner kroner.

«Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester» kjøpte FoU-tjenester av andre for 2,3 milliarder kroner i 2021, en økning på 300 millioner kroner. Det er første gang siden 2018 denne næringen har vekst i innkjøpt FoU

Norges samlede FoU-innsats

Næringslivet sto for 47 prosent av Norges samlede FoU-kostnader i 2021. Totalt brukte næringslivet, instituttsektoren, universiteter og høgskoler 81,6 milliarder kroner på FoU-aktivitet. I Norge samlet ble det utført nesten 51 600 FoU-årsverk i 2021, og 46 prosent av disse ble utført i næringslivet.

Fra 2020 til 2021 gikk FoU-andelen av bruttonasjonalprodukt (BNP) ned fra 2,24 til 1,94 prosent. Nedgangen skyldes at BNP økte langt kraftigere enn FoU-kostnadene.

Ansvaret for FoU-statistikken i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren ble fra 2022 overført til SSB fra Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning (NIFU). Se statistikksiden til Forskning og utvikling i universitets og høgskolesektoren og Forskning og utvikling i instituttsektoren.

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år inkluderes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det publiseres tall med og uten denne gruppen.

Undersøkelsen dekker følgende næringer:

- Industri (C10-C33)

Tjenesteytende næringer:
    - Agentur- og engroshandel (G46)
    - Transport og lagring (H49-H53)
    - Informasjon og kommunikasjon (J58-J63)
    - Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66)
    - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9)
    - Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)

- Andre næringer:
    - Fiske, fangst og akvakultur (A03)
    - Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09)
    - Kraftforsyning (D35)
    - Vann, avløp og renovasjon (E36-E39)
    - Bygge- og anleggsvirksomhet (F41-F43)

Undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren.