Endringer i statistikken
  1. Statistikken er utvidet med tall for faktisk SkatteFUNN-fradrag, mens det fortsatt er budsjetterte fradrag som brukes for å beregne total støtte på linje med innleverte tall for andre støtteordninger.
  2. Av hensyn til sammenligningsbarhet på tvers av aktører er definisjonen av mottakere endret til å gjelde bare dem som får prosjekt-støtte direkte og inkluderer ikke lenger samarbeidspartnere for SkatteFUNN og Norges forskningsråd.
Feil i data er rettet

Feilen i data for budsjetterte SkatteFUNN-fradrag for 2022 ble rettet 8. november 2023.

Nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Oppdatert: 3. november 2023

Endret: 8. nov. 2023 08:00:00

Neste oppdatering: 12. juni 2024

Endring i tilskudd til FoU og innovasjon
Endring i tilskudd til FoU og innovasjon
2017 - 2022
2,6
%
Tilskudd i millioner kroner (faste 2017-priser), samt prosentvis endring siste fem år
Tilskudd i millioner kroner (faste 2017-priser), samt prosentvis endring siste fem år1 2
20172022Endring i prosent
Alle virkemiddelaktører11 66811 9752,6
Enova2 1163 39660,5
EU-programmer53262517,4
Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond9656-41,2
Fylkeskommunene1349-93,0
Innovasjon Norge1 6031 7036,3
Norges forskningsråd1 5431 88121,9
Norsk Romsenter98-4,5
Regionale forskningsfond161100-38,4
Siva - Selskapet for industrivekst..111..
SkatteFUNN - budsjettert5 4744 085-25,4
1Statistikken omfatter innvilgede beløp. Faktisk utbetalte beløp kan avvike fra disse.
2Indeksen som brukes for å beregne beløp for siste årgang i faste priser er foreløpig.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over ulike former for bistand fra det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon, forskning og utvikling. Statistikken beskriver både virkemiddelapparatets bevilgninger til norske foretak og andre typer mottakere og kjennetegn ved norske foretak som mottar støtte gjennom virkemiddelapparatet.

Virkemiddelaktør: Offentlig institusjon eller institusjon som opptrer på vegne av offentlige myndigheter og som forvalter næringspolitiske virkemidler som tilskudd, lån, rådgivning mm.

Tilskudd: Kontant ytelse i form av direkte subsidier og skattefradrag

Lån, garantier og annen risikokapital: Omfatter både lav- og høyrisikolån fra virkemiddelaktører og garantier for privatlån. Omfatter også risikoavlastning til bedrifter og næringsklynger gjennom eiendomsinvesteringer

Egenkapitalinvesteringer: Offentlig næringsstøtte som investeres i innovasjonsselskaper direkte eller gjennom investeringsfond

Rådgivning og andre tjenester: Omfatter både veiledning i forbindelse med søknader mm. og merkantil rådgivning, markedsundersøkelser og juridiske tjenester

Nettverksutvikling: Støtte til å tilrettelegge og stimulere til samhandling mellom aktører i næringslivet

Profilering: Markedsføring av næringer og produktområder

Kompensasjonsordninger: Covid-19 relaterte kompensasjonsordninger samt strømstøtte for næringslivet

Foretak: I Standard for næringsgruppering (SN2007) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester. I statistikken defineres en juridisk enhet som et foretak.

For definisjoner av andre begrep og variabler, se følgende relaterte statistikker:

Føretaksdemografi, Utenlandske datterselskap i Norge, Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst og Forskning og utvikling i næringslivet.

Kodeliste for virkemiddelaktører - næringspolitiske virkemidler (ssb.no)

Kodeliste for bistandstype - næringspolitiske virkemidler (ssb.no)

Standard for næringsgruppering (SN2007): Næringsgrupperingen bygger på revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2.

Navn: Nærings- og forskningspolitiske virkemidler
Emne: Teknologi og innovasjon

12. juni 2024

Seksjon for Forskning, teknologi og næringslivets utvikling

Fylker, regioner, sentralitet

Frekvens: Årlig

Aktualitet: Statistikken frigis etter at relaterte statistikker for foretaksdemografi, Forskning og Utvikling i næringslivet mm. er publisert. Første publisering av foreløpige tall skjer innen 6 måneder etter referanseårets slutt. Andre publisering av endelige tall skjer innen 10 måneder etter referanseårets (året før inneværende år) slutt.

Opplysninger om SkatteFUNN rapporteres årlig til

  • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

Mikrodata, informasjon om enheter og populasjon blir lagret. Grunnlagsmaterialet kan gjøres tilgjengelig for forskning og utredning.

Formålet med databasen er å gi forvaltningen oversikt over virkemiddeltildelinger og samspill mellom ulike aktører i det offentlige virkemiddelapparatet.

Virkemiddeldatabasen ble etablert av Samfunnsøkonomisk analyse AS i 2015, på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Tidligere er det ikke blitt publisert statistikk over virkemiddeltildelinger. Fra og med budsjettåret 2018 er databasen overtatt av Statistisk sentralbyrå med det hovedformålet å lage statistikk over virkemiddeltildelinger og mottakere av virkemidler.

Brukere av statistikken er offentlig forvaltning, forsknings- og utredningsmiljøer, media og næringsliv, OECD.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Virkemiddeltildelinger og bruk av virkemiddelapparatet er tematisk relatert til statistikkområdene Teknologi og innovasjon og Virksomheter, foretak og regnskap. Virkemiddelopplysningene tilordnes foretak og organiseres og presenteres på samme måte som statistikkene Føretaksdemografi, Utenlandske datterselskap i Norge, Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst og Forskning og utvikling i næringslivet.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken omhandler pekuniær og ikke-pekuniær offentlig støtte til næringslivet gjennom tildelinger av ulike næringspolitiske virkemidler, herunder samspill mellom tildelinger fra ulike virkemiddelaktører.

Statistikken omfatter tilskudd, lån, egenkapitalinvesteringer, rådgiving og andre virkemidler fra Argentum, Eksportfinansiering Norge, Enova, EUs rammeprogrammer for forskning (FP7, H2020, Horizon Europe), Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Investinor, Norges forskningsråd, Norsk romsenter, Nysnø, regionale forskingsfond, Siva, SkatteFUNN og såkornfond. Også ulike Covid-19 relaterte kompensasjonsordninger forvaltet av Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og NAV i periode 2020-2022 er inkludert.

Enkeltmannsforetak er utelatt grunnet innhold av personlige opplysninger ved rapportering og derfor er ikke med i statistikken.

Statistikken bygger på en database over næringspolitiske virkemidler (Virkemiddeldatabasen) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Opplysninger om antall ansatte er hentet fra seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, og er basert på NAVs Aa-register.

Virkemiddeldatabasen baserer seg på opplysninger om bevilgningene fra Argentum, Eksportfinansiering Norge, Enova, EUs rammeprogrammer for forskning (FP7, H2020, Horizon Europe), Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Investinor, Norges forskningsråd, Norsk romsenter, Nysnø, regionale forskingsfond, Siva, SkatteFUNN og såkornfond. For ulike Covid-19 relaterte kompensasjonsordninger bukes opplysninger fra Brønnøysundregistrene, NAV og Skatteetaten. Enkeltmannsforetak er utelatt grunnet innhold av personlige opplysninger.

SSBs virksomhets- og foretaksregister (VoF) er et heldekkende register som inneholder alle relevante foretak og bedrifter i privat og offentlig sektor i Norge. Registeret inneholder variabler som organisasjonsnummer, navn, adresse, næring, sektor, ansatte, sysselsatte, omsetning, status/aktivitetsinformasjon m.m.

Statistikken baserer seg dels på opplysninger fra virkemiddelapparatet, dels på administrative data og allerede foreliggende statistikkbaser og -registre.

Opplysninger fra virkemiddelapparatet kvalitetssikres gjennom kontakt med de aktuelle virkemiddelaktørene. Der hvor rapporterte bevilgninger gjelder flerårige prosjekter, blir bevilgningsbeløpene fordelt på prosjektets år (gjelder støtte fra Enova, EUs rammeprogrammer og regionale forskningsfond).

Populasjonen av aktive foretak blir kvalitetssikret blant annet gjennom kobling mot administrative registre i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF.

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskodene til virksomheter og foretak i VoF. Kvalitetssikringen foregår blant annet gjennom kontakt med foretakene i SSBs strukturundersøkelser og andre administrative kilder som NAV sin årskontroll, og gjennom direkte kontakt med foretakene på annen måte.

Ikke relevant

De enkelte statistiske enhetene er ikke identifiserbare.

Statistikken publiseres årlig slik at resultatet kan sammenlignes fra år til år.

Foretaksdata
Statistikken baserer seg dels på opplysninger fra virkemiddelapparatet, dels på statistiske og administrative kilder. Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringen av VoF og brukes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. ER i Brønnøysund, Momsregisteret og NAVs Aa-register brukes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes at endringer ofte blir registrert en tid etter at de har hendt. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger brukes som datagrunnlag. En annen mulig feilkilde kan være feil-registreringer av virkemiddeltildelinger fra virkemiddelaktørene. SSB kontrollerer opplysningene som kommer fra virkemiddelapparatet for å redusere eventuelle feil.

Ikke relevant

Kontakt