Rapporter 2017/01

En historisk reise

FoU i norsk næringsliv 1970-2014

Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og frem til 2014.

Det har mer eller mindre vært en vedvarende realvekst i Norges FoU-investeringer fra 1970 og fram til i dag. Næringslivet har hatt den klart høyeste veksten over hele perioden under ett med en sju-dobling i faste priser.

FoU-aktiviteten har imidlertid utviklet seg forskjellig i de ulike næringer. I Utvinning av råolje og naturgass har nivået vært rimelig stabilt i en lang periode. Tjenesteytende virksomhet samlet har hatt en tilnærmet jevn realvekst i hele perioden fra 1995. Det var bare en svak nedgang i 2009. Rett før finanskrisen (2008) hadde FoU-aktiviteten i tjenesteytende virksomhet tatt igjen nivået i industri samlet og har siden økt forspranget. FoU-aktiviteten i industrien har vært vekslende, men trenden er klar. I hovedsak har det vært realvekst i mesteparten av perioden fram til finanskrisen satte inn. I samme periode har det mer eller mindre vært vedvarende nedgang i industrisysselsettingen. Det betyr at utførte FoU-årsverk i industrien som andel av utførte årsverk totalt i næringen har økt gjennom perioden. Finanskrisen slo kraftigere ut for FoU-aktiviteten i industri enn i tjenesteyting, men utviklingen har stabilisert seg de siste årene.

Om publikasjonen

Tittel

FoU i norsk næringsliv 1970-2014. En historisk reise

Ansvarlig

Frank Foyn

Serie og -nummer

Rapporter 2017/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9467-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9466-2

Antall sider

69

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt