Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse 2008 - 2022

Mihret Shimay, Statistisk sentralbyrå
+47 94 84 03 94
03.11.2023 08:00
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Varelager (mill. kr):
mill. kr
Fordringer (mill. kr):
mill. kr
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
mill. kr
Sum eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (prosent):
prosent
Antall foretak:
foretak
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Varelager (mill. kr):
31.12.
Fordringer (mill. kr):
31.12.
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
31.12.
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
31.12.
Sum eiendeler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
31.12.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapitalandel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (prosent):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Driftskostnader (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Egenkapitalandel (prosent)

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.

Likviditetsgrad (prosent)

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.