Variabeldefinisjon

Ordinært resultat før skattekostnad

  English
Navn Ordinært resultat før skattekostnad
Definisjon esultat fra ordinær drift og finansielle poster, men før skattekostnad og ekstraordinære inntekter og kostnader.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Definisjonen benyttes både for foretak og konsern som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09773: Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (mill. kr)
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
08678: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08675: Industri. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08172: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08169: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08166: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08163: Transport og lagring. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08159: Informasjonssektor. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08143: Fastlands-Norge. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08120: Alle næringer. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07193: Transport, lagring og kommunikasjon. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07189: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07187: Informasjonssektor. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07172: Hotell- og restaurantvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
05614: Fastlands-Norge. Resultatposter (avslutta serie)
04314: Verdipapirfond. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie)
03897: Utvalgte hovedtall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel medregnet SDØE (avslutta serie)
03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)