389064
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnifs/aar
389064
statistikk
2019-11-01T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnifs, Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, eiendeler, formålskapital, egenkapital, gjeldRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

78,6 %

egenkapitalandelen - andel av summen av gjeld og egenkapital per 31. desember

Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser1
Alle stiftelserIdeelle stiftelser
Mill. kr.ProsentMill. kr.Prosent
201720182017 - 2018201720182017 - 2018
1Tall for 2017 er reviderte. Oppdaterte tall finnes i kildetabell i Statistikkbanken.
Resultatregnskap
Driftsinntekter (mill. kr)47 86347 8470,030 62130 6240,0
Driftsresultat (mill. kr)1 6041 109-30,972391526,6
Årsresultat (mill. kr)5 9432 401-59,6799728-8,9
Balanse
Anleggsmidler (mill. kr)104 534108 7234,020 37920 9522,8
Omløpsmidler (mill. kr)66 11667 8392,617 64017 427-1,2
Egenkapital133 736138 8613,821 51722 2293,3
Gjeld (mill. kr)36 91337 7012,116 50216 150-2,1
ProsentProsentpoengProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Egenkapitalandel (prosent)78,478,60,256,657,91,3
Likviditetsgrad (prosent)5,125,11-0,012,442,35-0,09
 
Antall foretak6 3526 448962 1102 1166

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser. Millioner kroner

Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser. Millioner kroner1
201620172018
1Tall for 2012 og 2013 er reviderte. Oppdaterte tall finnes i kildetabell i Statistikkbanken.
Resultatregnskap
Driftsinntekter (mill. kr)44 87347 86347 847
Driftskostnader (mill. kr)43 41346 25946 738
Lønnskostnader (mill. kr)17 93018 25219 029
Driftsresultat (mill. kr)1 4601 6041 109
Resultat av finansielle poster (mill. kr)3 1184 7281 459
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr)4 5786 3332 568
Årsresultat (mill. kr)4 4925 9432 401
Balanse
Anleggsmidler (mill. kr)102 079104 534108 723
Immaterielle eiendeler (mill. kr)588529280
Varige driftsmidler (mill. kr)34 61135 64336 729
Finansielle anleggsmidler (mill. kr)66 87968 36171 713
Omløpsmidler (mill. kr)60 22966 11667 839
Varelager (mill. kr)642604285
Fordringer (mill. kr)4 8415 4354 977
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr)32 30537 54839 033
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr)22 44222 52923 545
Sum eiendeler (mill. kr)162 308170 650176 562
Egenkapital127 305133 736138 861
Gjeld (mill. kr)35 00336 91337 701
Avsetning for forpliktelser (mill. kr)2 6112 6922 604
Langsiktig gjeld (mill. kr)20 36620 93121 825
Kortsiktig gjeld (mill. kr)12 02613 29113 271
Egenkapital og gjeld (mill. kr)162 308170 650176 562
Nøkkeltall
Egenkapitalandel (prosent)78,478,478,6
Likviditetsgrad (prosent)5,015,125,11
Antall foretak6 5626 3526 448

Tabell 2 
Regnskapstall for ikke-finansiell stiftelser. Ideelle stiftelser. Millioner kroner

Regnskapstall for ikke-finansiell stiftelser. Ideelle stiftelser. Millioner kroner1
201620172018
1Tall for 2012 og 2013 er reviderte. Oppdaterte tall finnes i kildetabell i Statistikkbanken.
Resultatregnskap
Driftsinntekter (mill. kr)28 97530 62130 624
Driftskostnader (mill. kr)28 19929 89829 709
Lønnskostnader (mill. kr)13 80414 24314 726
Driftsresultat (mill. kr)776723915
Resultat av finansielle poster (mill. kr)286156-141
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr)1 062879774
Årsresultat (mill. kr)1 030799728
Balanse
Anleggsmidler (mill. kr)19 87120 37920 952
Immaterielle eiendeler (mill. kr)537485246
Varige driftsmidler (mill. kr)14 62715 19115 838
Finansielle anleggsmidler (mill. kr)4 7084 7034 868
Omløpsmidler (mill. kr)17 39517 64017 427
Varelager (mill. kr)506500149
Fordringer (mill. kr)2 8062 9653 103
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr)4 9865 1204 975
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr)9 0989 0569 200
Sum eiendeler (mill. kr)37 26638 01938 379
Egenkapital21 14621 51722 229
Gjeld (mill. kr)16 12016 50216 150
Avsetning for forpliktelser (mill. kr)1 5281 5131 536
Langsiktig gjeld (mill. kr)7 3716 9987 208
Kortsiktig gjeld (mill. kr)7 2227 9907 406
Egenkapital og gjeld (mill. kr)37 26638 01938 379
Nøkkeltall
Egenkapitalandel (prosent)56,756,657,9
Likviditetsgrad (prosent)2,412,442,35
Antall foretak2 2022 1102 116

Om statistikken

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser for alle stiftelser samlet, og ideelle organisasjoner for seg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Driftsinntekter og driftskostnader er ordinære inntekter og kostnader utenom de finansielle. Driftsinntektene deles i salgsinntekter og andre driftsinntekter. For ideelle stiftelser inngår også medlemsinntekter, tilskudd, og innsamlede midler og gaver i driftsinntekter. Driftskostnadene omfatter varekostnader, endringer i beholdning av varer, kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til organisasjonens formål, lønns- og administrasjonskostnader, avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, samt annen driftskostnad. Ordinære avskrivninger gjelder planmessige avskrivninger på anleggsmidler (varige driftsmidler, immaterielle eiendeler o.l.) som forringes på grunn av slit, alder eller lignende.

Finansinntekter og finanskostnader er ordinære inntekter og kostnader knyttet til pengeplasseringer, verdipapirer, fordringer og gjeld.

Skattekostnaden representerer skatt knyttet til det regnskapsmessige resultatet, og består av betalbar skatt (medregnet forventede refusjonskrav fra eiere) og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden deles i skattekostnad knyttet til ordinært resultat og skattekostnad for ekstraordinære poster.

Anleggsmidler omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i stiftelsens langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst senere enn ett år etter oppgjørstidspunktet. Her inngår varige driftsmidler (maskiner og inventar, fast eiendom), immaterielle eiendeler (FoU, patenter, goodwill, mv) og langsiktige kapitalplasseringer (aksjer, andeler, o.l.).

Omløpsmidler er eiendeler knyttet til stiftelsens omsetning av varer og tjenester, eller som forventes å ha en funksjonstid på under ett år. Her inngår betalingsmidler og kortsiktige kapitalplasseringer (kontanter, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner, o.l.), fordringer og varelager. Fordringer er omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp.

Egenkapitalen / formålskapitalen er den delen av totalkapitalen som tilhører eierne, og fremkommer som verdien av eiendelene fratrukket gjeld.

Gjeld innbefatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av stiftelsens ressurser, og deles i avsetning for forpliktelser, annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er rettslige eller finansielle forpliktelser som ikke skal innløses i kommende regnskapsperiode, og som ikke er knyttet til stiftelsens kortsiktige omsetning av varer og tjenester. Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra oppgjørstidspunktet, eller som er direkte knyttet til stiftelsens kortsiktige omsetning av varer og tjenester.

Nøkkeltallene gir sammenfattet informasjon om stiftelsenes soliditet og likviditet. Egenkapitalandelen gir uttrykk for stiftelsenes soliditet, det vil si evnen til å tåle tilbakeslag og tap. Likviditetsgraden gir en pekepinn på evnen til å betale gjeld. Siden likviditetsgraden bare måles på balansetidspunktet, gir den begrenset informasjon om den løpende betalingsdyktigheten.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. Stiftelser som driver virksomhet i flere bransjer, er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til stiftelsens samlede bearbeidingsverdi.

For stiftelser med ideelt formål er det mulig å klassifiseres etter aktivitetsområde ved bruk av ICNPO-koder (International Classification for Non-Profit Organizations). Tabellen under viser ICNPO-kategoriene:

ICNPO-aktivitetsklassifikasjon

Internasjonal standard

Norsk standard

ICNPO-nr.

ICNPO-nr.

1.

Kultur og fritid

1.

Kultur og fritid

1 100

Kunst og kultur

1 100

Kunst og kultur

1 200

Idrett

1 200

Idrett

1 300

Annen rekreasjon og sosiale foreninger

1 300

Annen rekreasjon og sosiale foreninger

2.

Utdanning og forskning

2.

Utdanning og forskning

2 100

Grunn- og videregående utdanning

2 100

Grunn- og videregående utdanning

2 200

Høyere utdanning

2 200

Høyere utdanning

2 300

Annen utdanning

2 300

Annen utdanning

2 400

Forskning og utvikling

2 400

Forskning og utvikling

3.

Helse

3.

Helse

3 100

Sykehus og rehabilitering

3 900

Sykehus, rehabilitering, psykisk helsevern og andre helsetjenester

3 300

Psykisk helsevern og kriseintervenering

 

 

3 400

Andre helsetjenester

3 200

Sykehjem

3 200

Sykehjem

4.

Sosiale tjenester

4.

Sosiale tjenester

4 100

Sosiale tjenester

4 000

Sosiale tjenester inkludert nødhjelp og støtte

- herav barnehager

- herav barnevern

- herav rusomsorg

4 200

Nødhjelp og støttearbeid

 

 

4 300

Økonomisk og materiell støtte

5.

Miljøvern

5.

Miljøvern

5 100

Natur- og miljøvern

5 000

Natur-, miljø- og dyrevern

5 200

Dyrevern

 

 

6.

Lokalmiljø og bolig

6.

Lokalmiljø og bolig

6 100

Samfunns- og lokalmiljøutvikling

6 100

Samfunns- og lokalmiljøutvikling

6 200

Bolig

6 200

Bolig

6 300

Arbeidsopplæring

 

Foreløpig ingen registrerte enheter

7.

Politiske- og interesseorganisasjoner

7.

Politiske- og interesseorganisasjoner

7 100

Interesseorganisasjoner

7 900

Interesseorganisasjoner og juridisk tjenesteyting

7 200

Juridisk tjenesteyting

 

 

7 300

Politiske organisasjoner

7 300

Politiske organisasjoner

8.

Pengeutdelende stiftelser og frivillighetssentraler

8.

Frivillighetssentraler

8 100

Pengeutdelende stiftelser og fond

 

Under utvikling

8 200

Frivillighetssentraler

8 200

Frivillighetssentraler

9.

Internasjonale organisasjoner

9.

Internasjonale organisasjoner

9 100

Internasjonale organisasjoner

9 100

Internasjonale organisasjoner

10.

Religion

10.

Religion

10 100

Tros- og livssynsorganisasjoner

10 100

Tros- og livssynsorganisasjoner

11.

Yrkes-, bransje- og fagforeninger

11.

Yrkes-, bransje- og fagforeninger

11 100

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

11 100

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

11 200

Yrkessammenslutninger

11 200

Yrkessammenslutninger

11 300

Arbeidstakerorganisasjoner

11 300

Arbeidstakerorganisasjoner

12.

Andre

12.

Andre

12 100

Ikke klassifisert andre steder

 

Ikke med

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Frekvens: Årlig Aktualitet: 10 måneder etter regnskapsårets slutt

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Den endelige statistikkfilen blir dokumentert og lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med regnskapsstatistikken for stiftelser er å skaffe tallmateriale til økonomiske oversikter og analyser til nasjonalregnskap og forskning. Statistikken gir grunnlag for sammenligninger over tid for stiftelser, herunder også ideelle stiftelser klassifisert ved ICNPO-koder. Mer om ICNPO i punkt 4.2.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er kulturdepartementet, nasjonalregnskapets satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, og forsknings- og utredningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikrelikebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2. Dataene er innhentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Regnskapsstatistikken omfatter alle innsendingspliktige stiftelser som har sendt inn årsoppgjør på det tidspunktet Statistisk sentralbyrå innhenter data. Regnskapsstatistikken er utarbeidet for ikke- finansielle stiftelser, og omfatter ikke stiftelser innenfor finansiell sektor. Regnskap der det er avdekket alvorlige feil eller mangler i enten resultat- eller balanseposter er ikke med i statistikken. Avviklingsregnskap er utelatt, da dette er regnskaper som ikke er utarbeidet under forutsetning om videre drift og som dermed kan være lite sammenlignbare.

Datakilder og utvalg

En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Stiftelsene er i stor grad ikke skattepliktige, og derfor leverer de aller fleste av dem ikke næringsoppgave. De har derimot regnskapsplikt, og sender årsregnskap til Brønnøysund.

Stiftelsenes økonomiske forhold som finnes i resultat- og balanseregnskap vil bli gjenspeilet. Informasjon om stiftelsenes soliditet og likviditet vil også bli belyst.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Regnskapsregisteret i Brønnøysund tilrettelegger årsregnskapene elektronisk før de blir levert til Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå mottar fortløpende årsregnskaper på elektronisk form fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund. All informasjon stammer fra regnskapsregisteret i Brønnøysund. Stiftelsene har derfor ingen oppgavebyrde knyttet til regnskapsstatistikken.

Både Regnskapsregisteret i Brønnøysund og Statistisk sentralbyrå gjennomfører maskinelle og manuelle kontroller for å sikre at regnskapene er riktig registrert. Det blir videre kontrollert at det er samsvar mellom de enkelte postene i resultatregnskap og balanse.

Statistikken beregnes ved å summere opp enkelte definerte poster i regnskapet for alle enheter i statistikkgrunnlaget.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Om færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller et selskap står for 90 prosent av verdien, eller to selskaper står for 95 prosent av verdien, blir tallet som hovedregel ikke offentliggjort.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Totaltallene i statistikken er sammenlignbare fra og med 2008.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos Regnskapsregisteret i Brønnøysund og hos Statistisk sentralbyrå.

Spesifiseringsgraden i de ulike resultatregnskaps- og balanseoppstillinger varierer mellom de enkelte regnskapene. Selv om det i regnskapslovgivningen er fastsatt en oppstillingsplan med spesifisering av poster, eksisterer det også en anledning til å slå sammen poster dersom dette fører til et mer oversiktlig årsregnskap. Utover denne uensartethet i materialet kan det reelle innholdet i enkelte poster være ulikt alt etter hvilken type virksomhet stiftelsen tilhører.

For stiftelser som ikke følger kalenderåret i sin regnskapsføring, er det regnskapet som er avsluttet i kalenderåret som er lagt til grunn for statistikken.

Alle regnskap er ikke tilgjengelige når statistikken produseres. Datagrunnlaget er derfor ikke fullstendig.

Statistikken bygger på en totaltelling og unngår dermed usikkerhet forbundet med utvalgsvarians og frafall forbundet med utvalgsundersøkelser.

Statistikken utarbeides blant annet på grunnlag av registeropplysninger på et gitt tidspunkt. Både de administrative og statistiske registrene oppdateres fortløpende, og vil dermed endres undervegs i produksjonsprosessen.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB