Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra skattemeldingen og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) 2000 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
12.12.2023 08:00
Personer med bruttoinntekt:
personer
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for de med beløp (kr):
kr
Personer med personinntekt lønn:
personer
Gjennomsnittlig personinntekt lønn for de med beløp (kr):
kr
Personer med personinntekt pensjoner:
personer
Gjennomsnittlig personinntekt pensjon for de med beløp (kr):
kr
Personer med fastsatt skatt:
personer
Gjennomsnittlig fastsatt skatt for de med beløp (kr):
kr
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag:
personer
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag for de med beløp (kr):
kr
Personer med bankinnskudd:
personer
Gjennomsnittlig bankinnskudd for de med beløp (kr):
kr
Personer med skattepliktig bruttoformue:
personer
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue for de med beløp (kr):
kr
Personer med gjeld:
personer
Gjennomsnittlig gjeld for de med beløp (kr):
kr
Personer med bruttoinntekt:
31.12.
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med personinntekt lønn:
31.12.
Gjennomsnittlig personinntekt lønn for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med personinntekt pensjoner:
31.12.
Gjennomsnittlig personinntekt pensjon for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med fastsatt skatt:
31.12.
Gjennomsnittlig fastsatt skatt for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag:
31.12.
Personer med bankinnskudd:
31.12.
Gjennomsnittlig bankinnskudd for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med gjeld:
31.12.
Gjennomsnittlig gjeld for de med beløp (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer med bruttoinntekt , Gjennomsnittlig bruttoinntekt for de med beløp (kr) , Personer med personinntekt lønn ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.

Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag for de med beløp (kr)

Negative beløp satt lik 0.