Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05946: Hovedposter fra skatteoppgjøret, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) 2003 - 2021

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
19.12.2022 08:00
Bruttoinntekt:
kr
Personinntekt lønn:
kr
Fastsatt skatt:
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Bankinnskudd:
kr
Skattepliktig bruttoformue:
kr
Gjeld:
kr
Bruttoinntekt:
31.12.
Personinntekt lønn:
31.12.
Fastsatt skatt:
31.12.
Bankinnskudd:
31.12.
Skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto formue i alt , 0 eller negativ , 1 - 99 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.