Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel

  Publisert:

  klimagassutslipp fra 2012 og fremover. Endringen medfører at det ble lagt til vel 674 millioner liter marine gassoljer og autodiesel i petroleumsstatistikken for 2019. Hvor mye av dette som til slutt blir en del av de samlede klimagassutslippene i Norge for 2019 avhenger blant annet av fordelingen mellom fiske, innenriks og utenriks sjøfart

  Artikkel
 • Nedgang i inntektene fra miljøavgiftene

  Publisert:

  . Målt i kroner, er de største miljøavgiftene avgifter på klimagassutslipp og drivstoff. Avgifter på klimagassutslipp utgjorde 55 prosent av innbetalte miljøavgifter i 2019, mens veibruksavgiftene utgjorde 39 prosent

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

  Publisert:

  . Indikatorene gjelder for temaene «Arealutnytting», «Miljøvennlig transport» og «Klimagassutslipp fra veitrafikk». Arealutnyttelse. Klimagassutslipp fra veitrafikk: Utslipp fra veitrafikk utgjorde samlet 9 800 tonn CO2-ekvivalenter per 1 000 bosatte i de ni byområdene

  Publikasjon
 • Varmt vær og pandemi førte til mindre energibruk

  Publisert:

  sokkelen mens autodiesel påvirker mange næringer. Korrigeringen påvirker også klimagassutslippene

  Artikkel
 • Økt produksjon, men utslippene går noe ned

  Publisert:

  på 0,3 prosent i klimagassutslippene (målt i tonn CO2-ekvivalenter) knyttet til den økonomiske aktiviteten i Norge såkalte utslippsintensiteten, ble dermed redusert med 2,0 prosent. Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2015-priser

  Artikkel
 • Utslippsintensiteten halvert siden 1990

  Publisert:

  økonomi vokst mer enn klimagassutslippene. I perioden 1990-2019 økte klimagassutslippene med 6,7 prosent, mens produksjonen. Nedgangen i utslippsintensiteten var sterkest på 1990- og 2000-tallet. Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2015-priser), bruttoprodukt (faste 2015-priser

  Artikkel
 • Bærekraftsmålene

  Publisert:

  måte som ikke truer matproduksjonen (13.2.1) Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2) Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte

  Faktaside
 • 13008: Antall planer med innsigelser og antall innsigelsesbegrunnelser til kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, etter innsigelsesmyndighet og begrunnelser brukt for innsigelser (K)

  , Klimagassutslipp, Kulturminner, kulturmiljø, landskap, Næringsvirksomhet i alt, Jord- og skogbruk, Reindrift, Fiskeri, Massetak, andre næringsinteresser, Risiko og

  Statistikkbanken
 • Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010

  Publisert:

  . Metan- og lystgassen som produseres blir imidlertid beregnet, men dette er en veldig liten del av Norges klimagassutslipp. Et

  Artikkel
 • Nedgang i utslippsintensiteten

  Publisert:

  økonomi 2,2 prosent lavere enn året før. Dette følger en trend som har vært siden 1990. Forfatter: Ingrid Semb Weyer I 2017 var det en svak nedgang i klimagassutslippene. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2005-priser) og utslippsintensitet for norsk økonomisk aktivitet (ekskl. husholdningene) Figur 1

  Artikkel
 • Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030

  Publisert:

  klimagassutslippene fremover av dagens virkemidler er reflektert i regjeringens framskrivinger, og Klimakur 2030 baserte seg på (Fæhn mfl., 2020). I beregningene modelleres den forsterkede politikken ved å stille alle ikke-kvotepliktige klimagassutslipp overfor samme utslippspris

  Artikkel
 • Nedgang i utslepp frå jordbruket

  Publisert:

  ://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/laveste-klimagassutslipp-siden-90-tallet Figur 1

  Artikkel
 • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

  Publisert:

  medfører ikke klimagassutslipp. Figur 1. Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy Figur 1. Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Personbiler 95.5 93.5 91.7 89.4 87.8 86.1 83.3 76.2 70.7

  Artikkel
 • Sterk økning i miljøavgiftene

  Publisert:

  miljøavgiftene avgifter på klimagassutslipp og drivstoff. Avgifter på klimagassutslipp utgjorde 55 prosent av 20.359 23.708 22.762 24.12 26.557 32.354 29.263 31.046 30.49 30.089 32.791 33.742 33.792 33.994 38.075 41.238 Avgifter på klimagassutslipp inkl

  Artikkel
 • Kartlegging av miljøskadelige subsidier for framtidig statistikk

  Publisert:

  . Fossile subsidier er tydeligere definert enn andre miljørelaterte subsidier. Fossile brensler har direkte tilknytning til klimagassutslipp og er dermed lettere å avgrense

  Artikkel