Nedgang i klimagassutslippene

Publisert:

De foreløpige tallene for utslipp av klimagasser viser at det ble sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2017. Dette er 1,7 prosent lavere enn i 2016.

Dette tilsvarer en nedgang på omtrent 0,9 millioner tonn klimagasser fra 2016 til 2017 målt i CO2-ekvivalenter, viser nye tall i Utslipp av klimagasser. Hovedårsaken til nedgangen er redusert forbruk av fossile brensler i veitrafikk.

Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp

CO2 CH4 N2O HFK, PFK og SF6
1990 35.166 5.798 4.209 5.994
1991 33.618 5.765 4.054 5.45
1992 34.549 5.844 3.522 3.33
1993 36.109 5.94 3.715 3.384
1994 37.999 5.999 3.783 3.231
1995 38.313 5.875 3.813 2.986
1996 41.321 5.952 3.83 2.785
1997 41.409 5.947 3.817 2.628
1998 41.668 5.745 3.908 2.649
1999 42.346 5.614 4.123 2.75
2000 41.913 5.68 3.919 2.792
2001 43.246 5.717 3.849 2.759
2002 42.284 5.565 4.09 2.464
2003 43.681 5.668 3.95 1.826
2004 43.992 5.652 4.098 1.876
2005 43.285 5.448 4.168 1.865
2006 43.834 5.324 3.836 1.737
2007 45.547 5.411 3.663 1.736
2008 44.706 5.256 3.222 1.762
2009 43.137 5.288 2.668 1.35
2010 45.692 5.357 2.588 1.372
2011 44.701 5.199 2.578 1.423
2012 44.132 5.16 2.585 1.396
2013 44.161 5.182 2.553 1.392
2014 44.092 5.272 2.556 1.457
2015 44.662 5.164 2.592 1.442
2016 44.101 5.065 2.514 1.614
2017 43.298 5.074 2.478 1.562

Figur 2. Innenlandske utslipp av klimagasser, etter kilde

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Olje- og gassutvinning 8.24 8.12 8.72 9.23 10.02 10.17 11.05 11.54 11.20 11.68 13.07 14.09 13.78 14.06 14.35 14.27 13.88 15.37 15.06 13.95 14.18 13.83 13.92 13.91 14.77 15.23 14.88 14.67
Industri og bergverk 19.76 18.21 15.89 16.87 17.79 17.07 17.67 17.25 17.67 17.41 17.26 16.72 15.71 15.50 15.76 15.38 14.95 14.54 14.08 11.52 12.39 12.36 12.04 12.14 11.71 12.00 11.78 12.29
Energiforsyning 0.40 0.44 0.43 0.44 0.49 0.49 0.57 0.52 0.55 0.52 0.43 0.46 0.51 0.69 0.57 0.55 0.60 0.99 0.84 2.10 2.51 2.19 1.69 1.69 1.69 1.67 1.64 1.70
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 2.48 2.23 1.99 1.99 1.98 2.03 2.55 2.12 1.87 2.11 1.55 1.77 1.94 2.37 2.02 1.71 1.85 1.65 1.48 1.64 1.81 1.34 1.22 1.19 1.00 0.90 1.00 0.93
Veitrafikk 7.18 7.06 7.09 7.27 7.16 7.28 7.66 7.65 7.88 8.31 8.14 8.64 8.71 8.85 9.15 9.31 9.59 9.83 9.69 9.52 9.81 9.76 9.79 9.80 9.95 9.98 9.73 8.80
Annen transport og motorredskaper 5.65 5.47 5.82 6.05 6.24 6.64 7.00 7.33 7.52 7.57 6.63 6.70 6.63 6.51 6.62 6.48 6.79 6.91 6.70 6.63 7.13 7.23 7.40 7.29 6.95 6.78 6.86 6.57
Jordbruk 4.76 4.70 4.68 4.67 4.67 4.65 4.73 4.68 4.67 4.68 4.53 4.48 4.47 4.54 4.51 4.52 4.43 4.43 4.41 4.39 4.32 4.29 4.31 4.37 4.43 4.47 4.50 4.55
Andre kilder 2.68 2.65 2.62 2.63 2.67 2.65 2.65 2.72 2.61 2.56 2.68 2.70 2.66 2.60 2.64 2.55 2.65 2.65 2.68 2.70 2.87 2.91 2.90 2.90 2.89 2.83 2.91 2.91
51.167 48.886 47.245 49.149 51.011 50.988 53.89 53.8 53.969 54.833 54.304 55.572 54.404 55.123 55.617 54.767 54.731 56.359 54.946 52.443 55.009 53.9 53.272 53.29 53.378 53.859 53.294 52.41

Størst utslippsreduksjon fra veitrafikk

En nedgang i forbruket av autodiesel og bensin i 2017 førte til at utslipp fra veitrafikk ble redusert med 9,6 prosent sammenlignet med 2016. Hovedgrunnen til denne nedgangen var den store andelen innblandet biodrivstoff. Andelen biodrivstoff var omtrent 16 prosent i 2017, en økning på om lag 6 prosentpoeng fra 2016.

Selv med en økning i kjørelengden og antall registrerte kjøretøy i 2017 gikk klimagassutslippene fra veitrafikk ned. I tillegg til biodrivstoff kan en økning i antallet hybrid- og elbiler det siste året forklare nedgangen. Hybrid- og elbiler sto til sammen for rundt 10 prosent av all kjøring med norske personbiler i fjor.

Utslipp fra oppvarming hadde en nedgang på 6,5 prosent i 2017, noe som i hovedsak skyldes redusert bruk av fyringsolje og fyringsparafin til oppvarming.

Klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning hadde i 2017 en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med 2016. Utslipp fra olje- og gassutvinning er fortsatt den viktigste bidragsyteren til utslipp fra norsk territorium, og utgjør 28 prosent av de totale klimagassutslippene.

Industri og bergverk er den nest største bidragsyteren og økte utslippene med 4,3 prosent, eller 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Produksjonsøkning fra oljeraffinerier og sementproduksjon er mye av grunnen til økningen fra 2016 til 2017. Også for metallproduksjon var det høyere utslipp i 2017 enn året før, mens utslippene fra produksjon av kunstgjødsel gikk ned.

Nytt datagrunnlag for utslipp fra bruk av fossile brensler

Som følge av oppdateringen og omleggingen av energibalansen for Norge, har de beregnede klimagassutslippene for perioden 1990-2016 endret seg siden publiseringen i desember 2017. Nye opplysninger om bruk av fossile brensler til oppvarming og transport har ført til betydelige endringer i utslipp fra disse kildene. Modell for beregning av utslipp fra luftfart er under utvikling, i tillegg til forventning om nye utslippstall for industri. Det kan medføre endringer i tidsserien ved publisering av endelige tall 2018.

Den nye tidsserien finnes i tabell 08940 i SSBs statistikkbank. Den foreligger foreløpig bare på aggregert nivå, dvs. fordelt på åtte utslippskilder. Det vil bli annonsert på ssb.no når den nye statistikken med detaljert inndeling kommer. Klimagassutslippene slik de så ut basert på den gamle energibalansen ligger i avsluttede tidsserier i tabell 12318 i statistikkbanken.