I henhold til retningslinjene i FNs klimapanel (IPPC) er utslippsberegningene under kontinuerlig kvalitetssikring. Det gjelder også eldre årganger.

Etter publisering av foreløpige tall for statistikken Utslipp til luft 8. juni er det avdekket for høye utslippstall for kysttrafikk og utenriks sjøfart.

De nye, reviderte tallene viser et noe lavere nivå for hele tidsserien tilbake til 1990. Totalutslippet av klimagasser i 2020 er justert ned fra 50 til 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene i 1990 er justert fra 51,5 til 51,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det betyr at nivået på utslippene i 2020 tilsvarer en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med 1990. Fra 2019 var nedgangen på 3,4 prosent.

Tabell 1. Totale klimagassutslipp i millioner tonn CO2-ekvivalenter

År Publisert, 8. juni 2021 Reviderte tall, 30.juni 2021 Differanse mellom publiseringene, prosent
1990 51,5 51,2 -0,5
2000 55,1 54,7 -0,7
2005 55,3 54,8 -0,9
2010 55,3 54,8 -0,9
2015 55 54,4 -1,2
2016 54 53,4 -1,1
2017 53,3 52,8 -1
2018 53,4 52,8 -1,2
2019 51,7 51 -1,3
2020 50 49,3 -1,4


Kun utslipp fra kysttrafikk som er revidert

Endringen gjelder kun utslippskilden kysttrafikk i de nasjonale tallene, altså utslipp fra norsk territorium. For 2020 og 1990 er utslippene fra denne kilden revidert ned med henholdsvis 20 og 11 prosent.

I utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, som omfatter utslipp fra norske aktører i hele verden, er næringene Utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenester og rørtransport samt Utenriks sjøfart revidert.

De foreløpige utslippstallene publisert 8. juni er uendret for alle andre kilder. Endelige tall publiseres i november 2021.

Årsaken til revideringen er at det ble oppdaget en feil i programmet som henter data fra statistikken for energibalansen. Data fra denne statistikken går inn i modellen som brukes til å beregne klimagassutslippene. Denne feilen gjaldt koden «skip», som førte til at det ble beregnet feil utslipp fra kysttrafikk.

Figur 1. Klimagassutslipp fra kysttrafikk, foreløpig reviderte tall og tidligere publiserte tall. 1990-2020