Klimagassutslipp fra samferdsel

Publisert:

En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler. Transport er derfor en betydelig kilde til utslipp av klimagasser, som gir økt drivhuseffekt. Dette gjelder særlig veitrafikk. I 2016 kom 37 prosent av utslippene av CO2 (karbondioksid) i Norge fra mobile kilder, som omfatter kategoriene veitrafikk, jernbane, luftfart, skip og båter og motorredskaper.

EU har et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene fra transport (inkludert utenriks luftfart, men ikke utenriks sjøfart) med 60 prosent sammenlignet med nivået i 1990 innen 2050. Et etappemål er en reduksjon av disse utslippene med 20 prosent sammenlignet med nivået i 2008 innen 2030. For utenriks sjøfart har EU et mål om en utslippsreduksjon på 40 prosent fra nivået i 2005 innen 2050.

Klimagassutslipp fra mobile kilder i Europa

Figur 1 viser utviklingen i klimagassutslippene fra transport i EU og i Norge i perioden 1990-2015. Utslippene i Europa har steget siden 1990 frem til 2007. Fra og med 2008 var det imidlertid en reduksjon i klimagassutslipp fra transport både i Norge og i EU-28. I Norge fortsatte nedgangen i 2009, mens i 2010 var det en økning i utslippene, og etter det har de vært relativt stabile. I EU har den nedgående trenden fortsatt i perioden 2008-2013. I EEA-rapporten The contribution of transport to air quality (EEA 2012) forklares nedgangen i transportutslipp av klimagasser med redusert etterspørsel etter godstransporttjenester på grunn av den økonomiske situasjonen og høyere drivstoffpriser.

Figur 1. Utslipp av klimagasser fra transport. 1990-2015. EU-28 og Norge. Indeks (1990=100)

EU-28 Norge
1990 100 100
1991 100.96 99.01
1992 104.10 101.70
1993 104.75 108.03
1994 105.41 105.39
1995 107.12 108.14
1996 110.61 111.69
1997 112.10 114.27
1998 115.65 118.39
1999 118.07 121.50
2000 117.42 115.39
2001 119.13 117.42
2002 120.51 116.04
2003 121.71 118.40
2004 124.22 121.92
2005 124.16 123.22
2006 125.16 127.44
2007 126.43 132.10
2008 123.30 128.59
2009 119.83 127.45
2010 119.12 131.27
2011 117.58 130.80
2012 113.93 130.57
2013 113.06 128.83
2014 114.04 128.15
2015 115.87 128.85

I 2014 økte EUs utslipp fra transport, inkludert luftfart, med 0,7 prosent. Den relative økningen var sterkere for luftfart (1,3 prosent) enn for veitransport (0,8 prosent). I 2014 var klimagassutslippene fra transport i Europa 20,1 prosent høyere enn 1990-nivået. Utslippene må derfor reduseres med 67,4 prosent innen 2050 for at EUs mål om utslippsreduksjon kan nås (figur 2).

Figur 2. Utslipp av klimagasser fra transport inkludert utenriks luftfart og utenriks sjøfart. EU-28. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

2050-mål: 60 % reduksjon sammenlignet med 1990 2030-mål: 20 % reduksjon sammenlignet med 2008 Transport inkludert utenriks luftfart Utenriks sjøfart 2050-mål sjøfart: 40 % reduksjon sammenlignet med 2005
1990 333 917 851 110 97
1991 333 917 858 109 97
1992 333 917 888 110 97
1993 333 917 897 111 97
1994 333 917 906 111 97
1995 333 917 924 111 97
1996 333 917 955 119 97
1997 333 917 971 128 97
1998 333 917 1006 134 97
1999 333 917 1033 128 97
2000 333 917 1034 135 97
2001 333 917 1046 139 97
2002 333 917 1053 144 97
2003 333 917 1067 147 97
2004 333 917 1095 156 97
2005 333 917 1102 161 97
2006 333 917 1116 174 97
2007 333 917 1130 181 97
2008 333 917 1107 181 97
2009 333 917 1069 162 97
2010 333 917 1064 159 97
2011 333 917 1056 161 97
2012 333 917 1025 148 97
2013 333 917 1019 140 97
2014 333 917 1029 136 97

Klimagassutslipp fra mobile kilder i Norge

Veitrafikken er den tredje viktigste kilden til klimagassutslipp etter olje- og gassvirksomheten og industrien, og utgjør den klart største kilden til transportutslipp av klimagasser i Norge (figur 3). I 2015 utgjorde disse utslippene 62 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Ifølge de foreløpige tallene fra utslippsstatistikken publisert mai 2017 , gikk utslippene av klimagasser fra veitrafikken ned med 4 prosent fra 2015 til 2016. Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel bidro sterkt til nedgangen. Utslippene fra veitrafikk økte med 28 prosent i perioden 1990–2016, et gjennomsnitt på litt over 1 prosent i året. I 2008 og 2009 var det nedgang i klimagassutslippene fra veitrafikk som følge av finanskrisen.

Figur 3. Utslipp av klimagasser fra transport i Norge fordelt på transportmåter¹. 1990-2013. 1000 tonn CO2-ekvivalenter

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veitrafikk 7772 7692 7858 8300 8079 8226 8477 8482 8718 8669 8489 8997 9075 9216 9520 9655 9945 10187 10052 9887 10116 10080 10120 10139 10270 10302
Skip og båter 3195 3031 3080 3257 3147 3223 3437 3725 3952 4155 3700 3527 3460 3483 3512 3412 3446 3601 3325 3561 3728 3667 3710 3271 2799 2783
Andre mobile kilder (motorredskaper m.m.) 1266 1239 1198 1180 1266 1370 1557 1545 1317 1575 1356 1501 1424 1543 1663 1578 1742 1960 1828 1711 1965 1924 2070 2217 2163 2163
Luftfart 955 941 981 899 1146 1171 1202 1233 1197 1396 1108 1147 1244 985 1147 1155 1171 1141 1192 1187 1251 1315 1344 1352 1393 1369
Jernbane 107 103 109 115 118 116 79 83 65 61 55 53 49 46 50 48 47 49 51 50 44 42 47 52 49 51

Teknologiske forbedringer fører til at energiforbruk og utslipp vokser mindre enn transportvolumet målt som passasjer- og tonnkilometer (Toutain mfl. 2008). Figur 4 viser at mens antall personbiler og kjøretøykilometer har økt betydelig i perioden 1990-2015, har ikke utslippene økt tilsvarende. Dette er fordi utslipp per kjørte kilometer for personbiler er redusert med rundt 28 prosent i perioden 1990-2015. Mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff har alle bidratt til denne reduksjonen.

Figur 4. Relativ endring i antall registrerte kjøretøy, kjøretøykilometer, klimagassutslipp og utslipp per kjøretøykilometer for personbiler. 1990-2015

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall kjøretøy 1 1.00 1.00 1.01 1.03 1.04 1.03 1.09 1.11 1.12 1.15 1.16 1.18 1.20 1.23 1.26 1.29 1.33 1.36 1.39 1.43 1.47 1.51 1.54 1.56 1.58
Kjøretøykilometer 1 0.99 0.98 0.99 1.01 1.01 1.04 1.07 1.08 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.25 1.30 1.40 1.42 1.42 1.43 1.44 1.48 1.48 1.47 1.47
Klimagassutslipp 1 0.97 0.96 0.97 0.97 0.96 0.98 0.97 0.98 0.97 0.95 1.00 1.01 1.02 1.04 1.04 1.06 1.09 1.07 1.06 1.09 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06
Utlipp per kjøretøykm 1 0.99 0.98 0.98 0.96 0.94 0.95 0.91 0.91 0.90 0.87 0.89 0.88 0.88 0.88 0.83 0.81 0.77 0.75 0.75 0.76 0.74 0.72 0.72 0.73 0.72

Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt med 33 prosent fra 1990 til 2015. Utslippene fra dieselkjøretøyer er mer enn tredoblet, mens utslippene fra bensinkjøretøyer er halvert (se tabell 1).

Tabell 1. Utslipp av klimagasser fra mobil forbrenning. 1990 og 2015.

Til tabellen

Økningen i klimagassutslipp fra dieselkjøretøyer skyldes i stor grad en kraftig økning i antall slike kjøretøyer. Selv om dieseldrevne personbiler bruker mindre drivstoff og produserer mindre CO2-utslipp enn bensinpersonbeiler, var utslippene fra slike biler over 18 ganger høyere i 2015 enn i 1990. Utslippene fra andre lette dieselkjøretøy er nesten femdoblet i samme periode. I 2015 stod dieselkjøretøyer for 76 prosent av de samlede klimagassutslippene fra veitrafikk (figur 5).

Figur 5. Utslipp av klimagasser fra veitrafikk fordelt på kjøretøygrupper. 2015. Prosent

2015
Personbiler - bensin 22 % 22
Personbiler - diesel 32 % 32
Andre lette kjøretøy - bensin 1 % 1
Andre lette kjøretøy - diesel 15 % 15
Lastebiler og trekkvogner -bensin 0.2 % 0.2
Lastebiler og trekkvogner - diesel 29 % 29
Motorsykler og mopeder 1 % 1

Den nest viktigste mobile klimagasskilden er skip og båter. I 2015 utgjorde disse utslippene 17 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder. Disse utslippene sank med rundt 14 prosent i 2014 og trenden fortsatte i 2015 med nedgang på rundt 1 prosent. 8 prosent av klimagassutslippene i 2015 kom fra luftfart, mens 13 prosent ble produsert av ander mobile kilder (motorredskaper, traktorer m.m.).

Klimagasser. Kilder og skadevirkninger

De tre viktigste klimagassene som bidrar til den menneskeskapte oppvarmingen av atmosfæren, er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Menneskeskapte utslipp av CO2 er hovedsakelig knyttet til forbrenning av fossilt brensel, men blir også dannet ved ulike kjemiske prosesser i industrien. Metan dannes særlig ved nedbryting av biologisk avfall på fyllinger og ved husdyr¬produksjon i landbruket. Husdyrgjødsel og bruk og produksjon av kunstgjødsel forårsaker det meste av N2O-utslippet her i landet.

Komponent Viktigste kilder1 Skadevirkninger
Karbondioksid (CO2) Forbrenning av fossilt brensel, endringer i arealbruk og avskoging Øker drivhuseffekten 
Metan (CH4) Jordbruk, avfallsfyllinger, produksjon, transport og bruk av fossilt brensel Øker drivhuseffekten og bidrar til dannelse av bakkenær ozon
Lystgass (N2O) Jordbruk, gjødselproduksjon  Øker drivhuseffekten
Hydrofluorkarboner (HFK) Kuldemedium Øker drivhuseffekten
Perfluorkarboner (PFK; CF4 og C2F6) Produksjon av aluminium Øker drivhuseffekten
Svovelheksafluorid (SF6) Produksjon av magnesium  Øker drivhuseffekten
Hydroklorfluorkarboner (HKFK)2 Kuldemedium Bryter ned ozonlaget
Klorfluorkarboner (KFK)2 Kuldemedium Øker drivhuseffekten og bryter ned ozonlaget

1 Oversikten angir viktige menneskeskapte kilder. For flere av komponentene finnes det i tillegg store naturlige kilder.

2 Inngår ikke i beregningene over nasjonale utslipp eller i Kyoto-protokollen. 

Literatur

Toutain, J.E.W., Taarneby, G.,Selvig E. (2008) : Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport. Rapporter 2008/49, Statistisk Sentralbyrå.

EEA (2012). The contribution of transport to air quality. TERM 2012. Report No 10/2012, European Environment Agency, København.

EEA (2016): Transitions towards a more sustainable mobility system. EEA Report Nr 34/2016. https://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016

 

Kontakt