De oppdaterte tallene fra statistikken Utslipp til luft viser at det ble sluppet ut 48,9 millioner tonn  CO₂-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO₂ har på den globale oppvarminga over en gitt periode (som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial (GWP-verdi) enn CO₂, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO₂-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier. i 2022. Dette er en svak nedgang sammenliknet med forrige år. Siden 1990 har utslippene gått ned med 4,6 prosent. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 (regjeringen.no).

– Det er langt igjen til målene selv om 6 av 8 hovedkilder viser noe reduksjon i utslipp, sier Trude Melby Bothner, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Totalt klimagassutslipp etter hovedkilde, 1990-2022. Millioner tonn CO₂-ekvivalenter

Totalt klimagassutslipp ned 4,6 prosent fra 1990-2022.

¹ "Andre kilder" omfatter bl.a. avfallsdeponigass, slitasje fra veier, dekk og bremser og jernbaneledninger, bruk av produkter med fluorgasser og løsemidler ² Inkluderer også jernbane, fiske, fritidsbåter, snøscooter, traktorer og andre motorredskaper

Mindre utslipp fra olje- og gassutvinning

Olje- og gassutvinning bidro med en fjerdedel av klimagassutslippene i 2022. Ser vi på utslippstrenden har det vært en økning på 46 prosent fra 1990 til 2022 på grunn av økt olje- og gassproduksjon i perioden. Likevel har det vært en gradvis nedgang i utslipp de siste årene. I 2022 gikk den totale produksjonen av olje- og gass opp, men utslippene gikk likevel svakt ned med 0,4 prosent. 

– Elektrifiseringa av sokkelen og høyere utnyttelse av naturgass bidro til nedgangen, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner.

Utslippene fra industri og bergverk gikk ned med 1,3 prosent fra 2021 til 2022. Nedgangen har blant annet bakgrunn i nedleggelse av oljeraffineriet på Slagentangen, samt lavere utslipp fra petrokjemisk industri. En økning i produksjon av kunstgjødsel dempet denne nedgangen. Siden 1990 har utslippene fra industri og bergverk blitt redusert med 40 prosent, noe som særlig skyldes utfasing og reduksjon av de sterke klimagassene SF6 og PFK fra metallindustrien.

Utslipp fra jordbrukssektoren gikk ned med 2,3 prosent i 2022 sammenliknet med 2021. Dette skyldtes i hovedsak færre melkekuer og mindre salg av kunstgjødsel i 2022. Nedgangen kommer etter et år med høy etterspørsel av norske jordbruksprodukter under koronapandemien. Ser vi på utslippstrenden siden 1990 har det vært en nedgang på 6,8 prosent i klimagassutslipp.

Liten endring for veitrafikk i 2022 – stor endring siden 1990

– Det var en stor økning i salget av elbiler i 2022, noe som gjorde personbiltrafikken mer utslippsvennlig, sier seniorrådgiver Bothner. Ved utgangen av året var 21 prosent av personbilparken helelektrisk.

Dieselsalget økte fra 2021 på grunn av mer kjøring med lastebiler og busser, noe som førte til høyere utslipp fra tungtransport. Samtidig ble andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen redusert (miljodirektoratet.no). Dette bidro til noe høyere utslipp. Samlet ble det derfor minimale endringer i klimagassutslipp fra veitrafikk i 2022 sammenliknet med 2021.

Endringene har vært mer markante gjennom tidsserien. Klimagassutslippene fra veitrafikk har gått opp med nesten 17 prosent i perioden 1990-2022. Derimot har utslipp fra personbiler gått ned med 21 prosent, mens antall personbiler har økt med 80 prosent i samme periode.

Figur 2. Utslipp fra veitrafikk, 1990-2022. 1000 tonn CO₂-ekvivalenter

Minimale endringer i utslipp fra 2021 til 2022, men redusert utslipp fra personbiler og økt utslipp fra tungtransport i perioden 1990 til 2022.

¹ Andre lette kjøretøy inkluderer varebiler, minibusser. ² Tunge kjøretøy inkluderer busser, lastebiler og vogntog.

Visualisering av klimagassutslippet

I visualiseringen nedenfor kan du utforske tallene. Visualiseringen er optimalisert for store skjermer. Tallene er hentet fra Statistikkbanken kildetabell 13931.