Klimagassutslippene flater ut

Publisert:

Endret:

Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer.

Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018, det vil si at det ble sluppet ut om lag 200 000 tonn1 CO2-ekvivalenter mer enn i 2017, viser tall fra statistikken Utslipp til luft

Figur 1

Figjur 1. Utslipp av klimagasser totalt og sektorvis

Høyere forbruk  

Utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. økte med over 6 prosent sammenlignet med 2017. Totalt står denne gruppen for 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Økningen skyldes stigende forbruk av anleggsdiesel, marine gassoljer og jetparafin. Ifølge statistikken Sal av petroleumsprodukt gikk salget av anleggsdiesel, marinegassoljer og jetparafin opp med henholdsvis 8 prosent, 7 prosent og 4 prosent i 2018.

Mer utslipp fra veitrafikk

Veitrafikk sto for utslipp av 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, som utgjør en økning på nesten 3 prosent fra 2017. Ifølge statistikken Sal av petroleumsprodukt var det nedgang i salget av bensin og autodiesel i perioden. Salgstallene inkluderer biodrivstoff, og økningen i CO2-utslipp skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen. Nedgangen i andelen biodrivstoff skyldes i hovedsak en kraftig reduksjon av importert palmeolje.

Nedgang i olje og gass, oppvarming og energiforsyning

Utslippene av klimagasser fra olje- og gassutvinning gikk ned med over 1 % fra 2017 til 14,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Produksjonen av olje- og gass på norsk sokkel viste også en nedgang ifølge norskpetroleum.no. Nedgang var det også i oppvarming i andre næringer og husholdninger, samt energiforsyning.

1 Rettet 3. juni 2019 kl 08.21.

Kontakt