Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 709 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

  En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

  Publisert:

  . enn blant resten av befolkningen. Resultatene viser ingen forskjell i sambruk mellom mottakere av gradert

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

  Publisert:

  . Andelen med daglig eller ukentlig kontakt er 87 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn i 2014. Forskjeller i befolkningens holdninger Kvinner er som oftest noe mer liberale eller positive til innvandrere og innvandring enn menn Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

  En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

  Publisert:

  Om publikasjonen

  måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

  Sammendrag

  måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

  Publikasjon
 • Wage equations and labour demand by education

  Publisert:

  15 000 personer, kombinert med en økning i utvandringen slik befolkningen er om lag uendret fra 2015 til 2030, vil redusere reallønn per time med 4.1 prosent i 2030.1 Dette bidrar til å

  Publikasjon
 • Innsattes levekår 2014

  Før, under og etter soning

  Publisert:

  . Som voksen scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og utdanning. Denne rapporten beskriver de viktigste funnene i undersøkelsen, og sammenlikner levekårene til innsatte med den øvrige befolkningen. Gjennomgående dårligere

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

  Publikasjon
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014

  Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

  Publisert:

  . oktober 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 6 av 10 er kvinner, men andelen menn vokser i takt med at deres levealder øker. 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

  Publikasjon
 • Utgifter til behandling hos tannlege

  Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar

  Publisert:

  stønadsmottakarar og blant personar med låg utdanning samanlikna med resten av den vaksne befolkninga. Den vaksne befolkninga over 21 år skal i utgangspunktet betale for behandling hos tannlege og tannpleiar sjølve

  Publikasjon
 • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

  Definisjoner og forutsetninger

  Publisert:

  LÆRERMOD, som er en mer spesialisert modell. Vi framskriver andelen av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning ved begge modeller, og sammenligner resultatene

  Publikasjon
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Publisert:

  Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

  Publikasjon
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

  Publisert:

  årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

  Publikasjon
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

  Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  . Innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet i langt større grad enn den øvrige befolkningen, men siden det kun er 56 6001 flere stemmer å fordele for å få øvrige befolkningen på Arbeiderpartiet. Relativt få med innvandrerbakgrunn stemte Fremskrittspartiet, og Høyre hadde også

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  ? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på? Hvor mange har fritidsbolig i utlandet? Når hadde norske kinoer sin gullalder? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

  Publisert:

  Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

  Publikasjon
 • Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

  Publisert:

  Rapporter 2015/31 Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge Publisert: 30. juni 2015 Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv. Rapporten gir en

  Publikasjon