Rapporter 2015/42

Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014

6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 6 av 10 er kvinner, men andelen  menn vokser i takt med at deres levealder øker.

6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet holder seg stabilt.

Denne rapporten presenterer tall fra IPLOS-registeret for perioden 2007-2014. I 2014 var det 341 330 brukere av helse- og omsorgstjenester i Norge. Det tilsvarer 6,6 prosent av befolkningen. I antall er det en økning på 11 prosent fra 2007, men som andel har det holdt seg stabilt. I 2007 mottok 305 684 slike tjenester gjennom året, som tilsvarte 6,5 prosent av befolkningen.

Stort flertall kvinner i alderen over 80

Det var 60 prosent kvinner blant mottakerne i 2014. Det er omtrent som i de to foregående årene, men en nedgang siden 2007. Andelen menn som mottar tjenester er økende, noe som først og fremst skyldes at levealderen for menn øker. Det er særlig blant dem over 80 år at det er et stort flertall av kvinner. I aldersgruppene fra 18 til 66 år er det nesten like mange menn som kvinner, og blant unge under 18 år er det flere gutter enn jenter blant mottakerne.

Andelen brukere øker med alderen

I 2014 var 38 prosent av mottakere av omsorgstjenester under pensjonsalder. Det er en økning på 6 prosent siden 2007. 24 prosent av mottakerne var under 50 år, mens 5 prosent var under 18 år.

Ser man spesifikt på aldersgruppene øker andel brukere med alderen.

  • I aldersgruppen 67-79 år er det 12,6 prosent som har fått helse- og omsorgstjenester.
  • I aldersgruppen 80-89 år er over halvparten brukere av slike tjenester.
  • I aldergruppen 90 år og eldre er over 90 prosent som mottar en eller flere tjenester.

Tallene gjelder folk som hadde plass på institusjon, mottok helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, trygghetsalarm, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt eller dagsenter.

Mest omfattende bistandsbehov blant de eldste og yngste

Mottakere over 90 år har klart størst bistandsbehov, i det 34 prosent av dem har omfattende bistandsbehov. Mottakere 0-17 år har nest høyest andel med omfattende bistandsbehov, på 28 prosent. Ellers varierer andelen som har omfattende bistandsbehov fra 17 til 23 prosent i de andre aldersgruppene.

Sammensetningen av tjenestetilbudet endret seg lite i perioden 2009 til 2014. Det kan se ut til at den langsiktige tendensen til at relativt flere får hjemmesykepleie og færre får bare praktisk bistand fortsetter. Men endringene fra ett år til et annet er små, og hovedinntrykket er stabilitet.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Helsedirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Ansvarlig

Eiliv Mørk

Serie og -nummer

Rapporter 2015/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet.

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9225-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9224-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt