Rapporter 2015/43

Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

Botid, innvandringsgrunn og landbakgrunn påvirker utdanningsnivå og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den øvrige befolkningen.

Oslo Øst under lupen

Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall.

Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, er andelen i Oslo på 31 prosent. Men det er store forskjeller mellom bydelene.

I bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand har så vidt over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn. I resten av Groruddalen er andelen litt under 50 prosent. I sentrumsbydelene, Grünerløkka og Gamle Oslo, er rundt 35 prosent av innbyggerne innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Vil bedre levekårene

I denne rapporten beskriver SSB demografi og levekår for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka. Disse bydelene ligger over gjennomsnittet for Oslo, og er derfor blant områdene med høyest andel innvandrere i landet. Oslo kommune og staten har satt i gang tre programmer for å bedre miljø, oppvekst- og levekår i områdene: Groruddalssatsningen, Handlingsprogram Oslo Sør og Områdeløft Tøyen. Rapporten gir et tidsbilde av situasjonen omtrent midt i de to første satsningsprogrammene, og i oppstarten av Områdeløft Tøyen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert rapporten.

Groruddalen har størst variasjon i befolkningen

De syv bydelene i rapporten har hver sine særpreg. Noen av forskjellene skyldes forholdene i den enkelte bydel, som boligstruktur og utbyggingsmønster. Andre forskjeller kan nok primært skyldes at ulike grupper av innvandrere har flyttet til de enkelte bydeler på ulike tidspunkt.

I sentrumsbydelene Gamle Oslo og Grünerløkka er det nå mange arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen, og samtidig mange relativt nyankomne flyktninger fra Somalia. Bydel Søndre Nordstrand utpreger seg med en stor andel innvandrere fra Pakistan, med lang botid i landet. I Groruddalen er det noe større variasjon i innvandrernes landbakgrunn, og i tillegg til innvandrere fra Pakistan er også mange fra Sri Lanka bosatt her. Bydel Bjerke i Groruddalen skiller seg litt ut fra de tre andre Groruddalsbydelene, med mange arbeidsinnvandrere fra Polen.

Botid påvirker utdanning og sysselsetting

Rapporten viser at utdanningsnivå, sysselsetting og inntekt blant innvandrere varierer i de ulike bydelene, og at denne variasjonen i stor grad skyldes bosettingsmønsteret og ulik sammensetning av innvandrere når det gjelder blant annet botid, innvandringsgrunn og landbakgrunn.

Innad i bydelene er det også forskjell i befolkningssammensetning for hver delbydel når det gjelder innvandrerbakgrunn, utdanningsnivå, sysselsetting etc. Dette henger i stor grad sammen med boligstrukturen, og særlig når og hvor det var boliger tilgjengelig for de ulike innvandrergruppene.

Sammensetningen av befolkningen uten innvandrerbakgrunn varierer også i de ulike bydelene.

Rapporten viser at det er flest norskfødte med innvandrerforeldre i bydeler hvor det bor mange innvandrere med bakgrunn fra land hvor det er vanlig at man gifter seg med noen fra eget land. De norskfødte personene med innvandrerforeldre som er bosatt i de aktuelle bydelene skiller seg ikke så mye fra personer uten innvandrerbakgrunn i samme bydel når det gjelder utdanning, arbeid og inntekt.

 

Om publikasjonen

Tittel

Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

Ansvarlige

Minja Tea Dzamarija, Bjørn Thorsdalen

Serie og -nummer

Rapporter 2015/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9227-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9226-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

167

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.