Rapporter 2015/28

Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge

Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.

Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.

Det viser rapporten Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge av forsker Lasse Sigbjørn Stambøl. Formålet med undersøkelsen er å vise flyttemønstrene blant barn og unge til og fra Oslo og delvis innad i Oslo. Det er tilrettelagt flyttedata fra tidsperioden 2000-2013, samt forløpsdata for to kohorter av barn med registrert bosted i deres første og sjette leveår.

Det er observert tre hovedstrømmer: Fra indre til ytre byområder, fra ytre byområder til omegnskommunene og fra utlandet og inn til Oslo.

Netto utflytting av førskolebarn

Resultatene viser at det har vært en stor og økende utflytting og netto utflytting av førskolebarn fra Oslo, mens netto utflyttingen av skolebarn og skoleungdom er mer moderat. Dette flyttemønsteret er forholdsvis likt fra Oslo til både Akershus, Oslos øvrige pendlingsomland og landet for øvrig.

Både utflytting og netto utflytting av barn fra Oslo er klart størst i barnas andre leveår, for deretter gradvis å falle til et lavere nivå når barna når skolealder. Dette flyttemønsteret bidrar til noe mindre behov for barnehageplasser i Oslo enn dersom hovedtyngden av barns utflyttinger hadde kommet senere i førskolealderen.

Innvandring gir vekst i førskolebarn

Innvandringen fra utlandet bidrar derimot til klar vekst i antall førskolebarn, men også blant barn og unge i skolealder. Barn av innvandrere bidrar også noe til netto utflytting til Oslos pendlingsomland, men barn med landbakgrunn utenfor Europa har bidratt til netto innflytting til Oslo fra regioner i Norge utenfor Oslos pendlingsomland, om enn mindre de siste årene.

Alle byområder i Oslo har større innvandring fra utlandet enn utvandring til utlandet, især av førskolebarn men også av barn og unge i skolealder. Den største netto utflyttingen fra de indre byområdene i Oslo går til andre byområder, og spesielt til de ytre byområdene, mens den største netto innflyttingen til de ytre byområdene kommer fra de indre byområdene.

Hvor flytter de?

En stor andel av netto utflyttingen av barn og unge fra de vestlige byområdene i Oslo går til Asker og Bærum, fra de østlige byområdene til Nedre Romerike, mens Follo er største mottaker av netto utflyttingen av barn og unge fra ytre Oslo sør.

Flytter oftere fra indre bydeler

Av barn som bor i Oslo i sitt første leveår er om lag 2/3 fremdeles bosatt i Oslo ved skolestartalder, mens den øvrige tredjedelen bor et annet sted som seksåringer. I de indre bydelene flytter nesten ¾ av nullåringene ut før de når skolealderen, mens utflyttingen er klart mindre i de ytre byområdene.

Hvem blir boende i Oslo?

Av barn bosatt i Oslo som nullåringer, men ikke som seksåringer, er størst andel observert blant barn med bakgrunn fra land i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, fra nye EU-land i Øst-Europa og blant barn uten innvandrerbakgrunn, mens null-årige barn med bakgrunn fra land i verden for øvrig har klart større sannsynlighet for også å bo i Oslo som seksåringer.

Innflytting til ytre Oslo

Nesten 40 prosent av utflyttingen av førskolebarn fra Oslo blir erstattet gjennom innflytting, og spesielt innvandring. Totalt sett utgjør antallet av barn som bor i Oslo ved skolestartalder snaut 4/5 av det samme årskullet som var bosatte i Oslo som nullåringer seks år tidligere.

I de indre bydelene kompenseres lite av den store utflyttingen av førskolebarn. Antall barn som begynner på skole i de indre byområdene blir derfor lavt i forhold til antall barn som bor der i sitt første leveår. Kompensasjonen av utflytting gjennom innflytting er klart større blant førskolebarn til de ytre byområdene, der ytre Oslo vest har en høyere kompensasjon gjennom innflytting enn det utflyttingen skulle tilsi, mens det i ytre Oslo øst er omvendt

Om publikasjonen

Tittel

Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge

Ansvarlig

Lasse Sigbjørn Stambøl

Serie og -nummer

Rapporter 2015/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Oslo kommune.

Emne

Flytting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9167-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9166-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt