Rapporter 2015/31

Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv.

Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv.

Til tross for nedgang de siste årene, ligger fruktbarheten i Norge fortsatt høyere enn i de fleste andre europeiske land. Kunnskapsstatusen viser at det er en nær sammenheng mellom fruktbarheten og en rekke ulike faktorer, som sosio¬økonomiske ressurser. På noen områder er det gjort flere studier enn på andre. Det er blant annet blitt gjort en rekke studier av sammenhengen mellom utdanning og fruktbarhet. De senere årene har det også vært gjort flere studier av ulike sider av samliv og parforhold og fruktbarhet. Sammenhengen mellom fruktbarhet og familiepolitikk har også vært en sentral del av fruktbarhetsforskningen.

De fleste nordmenn gifter seg fortsatt, men ekteskapene inngås senere i livet. Alderen ved første samlivsinngåelse har imidlertid endret seg lite. En viktig grunn til denne utviklingen er økningen i samboerskap. De fleste nyere studier av samlivsinngåelse tar hensyn til denne utviklingen ved å inkludere samboerskap, og det er i den senere tid gjort en rekke studier av forskjeller mellom samboerskap og ekteskap. Forskningen på samlivsområdet har etter hvert også inkludert personer med innvandrerbakgrunn og likekjønnede par. Men fortsatt finnes det få studier av samboeres partnervalg og brudd blant samboerpar.

Om publikasjonen

Tittel

Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

Ansvarlige

Lars Dommermuth, Trude Lappegård

Serie og -nummer

Rapporter 2015/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Emner

Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9175-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9174-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

75

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt